Korduv vaktsineerimine annab eakatele tõhusama kaitse SARS-CoV-2-ga nakatumise korral Uudised – september 2023

Kuigi COVID-19-vastane vaktsineerimine on kaitsva toimega igas elueas, on üle 80aastatel isikutel immuunvastus vaktsiinile – antikehade moodustumine – väiksema intensiivsusega, seega nõrgema kaitsva toimega. Rootsi teadlased uurisid korduvate vaktsiiniannuste manustamise mõju eakate suremusele COVID-19-sse haigestumise korral. Analüüsiti SARS-CoV-2-ga nakatunute suremust võrreldes mittenakatunud isikute (kontrollrühm) suremusega Rootsi 115 eakate hooldekodu 3025 asuka (keskmine vanus 87 eluaastat) …

Antihüpertensiivne ravi vähendab arteriaalse hüpertensiooniga eakatel dementsuse kujunemise riski Uudised – september 2023

Arteriaalne hüpertensioon on oluline dementsuse riskitegur. Hinnanguliselt suurendab keskeas diagnoositud hüpertensioon hilisemas elueas dementsuse kujunemise riski 60%, sealjuures Alzheimeri tõve riski 35% võrra. Antihüpertensiivse ravi mõjust hüpertensiooni anamneesiga eakatele on vastukäivad andmed. Leidub ka andmeid, et vererõhu alandamine soodustab eakatel dementsuse kujunemist. Rahvusvahelise uurimisrühma tehtud kirjanduse metaanalüüsil uuriti kõrgenenud vererõhu ja antihüpertensiivse ravi mõju dementsuse …

Gaströsofageaalse reflukshaiguse mitte-erosiivne vorm ei suurenda söögitoru vähi riski Uudised – september 2023

Gastroösofageaalne reflukshaigus (GÖR) esineb arenenud maades kuni 20%-l täiskasvanud elanikest. Osal patsientidest põhjustab tagasivoolav happeline maosisu söögitoru limaskesta kahjustust (erosiivne GÖR), mispuhul gastroskoopilisel uuringul diagnoositakse ösofagiit või söögitoru limaskesta metaplaasia. Seda tüüpi muutuste korral areneb sageli söögitoru adenokartsinoom. Samas on paljudel GÖRiga patsientidel söögitoru limaskest endoskoopilisel uuringul intaktne. Taani, Soome ja Rootsi meditsiiniliste andmebaaside alusel …

Ka kerge ajutrauma järel suureneb risk haigestuda isheemilisse insulti Uudised – september 2023

USAs tehtud elanikkonna ateroskleroosi riski uuringu raames vaadeldi isheemilise insuldi esinemist ajutrauma järel. Vaatlusrühma kuulus 12 800 isikut, kel uuringu algul 1987. aastal ei olnud varem esinenud ajutraumat ega insulti. 30 aastat kestnud jälgimisperioodi vältel sai ajutrauma 2100 isikut, neist 73%-l diagnoositi kerge ajutrauma. Jälgimisperioodi vältel diagnoositi 140 vaatlusalusel isheemiline insult. Andmete analüüsil ilmnes, et …

Väikeses annuses aspiriini regulaarne tarvitamine vähendab 2. tüüpi diabeedi riski Uudised – september 2023

Austraalias mitut keskust kaasava 19 114 vaatlusalusega 2018. a avaldatud uuringu ASPREE peamise järeldusena ilmnes, et aspiriin annuses 100 mg regulaarselt kasutatuna ei ole üle 65aastatel isikutel tõhus kardiovaskulaarse haigestumise esmaseks ennetuseks, kuid suurendab 38% võrra eelkõige seedetrakti veritsuse riski. Hamburgis 2.–6. oktoobril 2023 peetaval Euroopa diabeediuurimise assotsiatsiooni (EASD) konverentsil ette kantava uuringu (Zoungas S, …

Rasestumisvastaste hormoonpreparaatide ja mittesteroidsete põletikuvastaste ainete samaaegsel kasutamisel suureneb venoosse trombemboolia risk Uudised – september 2023

Taanis riiklike andmebaaside alusel korraldatud kohortuuringus uuriti venoosse trombemboolia (VTE) kujunemise riski rasestumisvastaste hormoonpreparaatide (RVH) ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) samaaegsel kasutamisel. Varasemate uuringute andmeil on RVH kasutajatel suurem VTE risk, vähe on andmeid RVH ja NSAIDi koostoime mõjust VTE kujunemisele. Kasutusel olevad RVH erinevad kombinatsioonid jaotatakse 3 rühma sõltuvalt mõjust VTE riskile: a) suur …

Stipendiumid meditsiini toetuseks Uudised – september 2023

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2024. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale Stipendiume ja toetusi jagatakse 124-st nimelisest allfondist, millest kaks toetavad meditsiini. Adda ja Leonhard Mardna fond Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. …

Soolised erinevused ägeda koronaarsündroomi patofüsioloogias, riskitegurites, kliinilises kulus ja ravitulemustes Uudised – september 2023

Viimastel kümnenditel on ägeda koronaarsündroomi (ÄKS) ravivõimalused ja ravitulemised oluliselt paranenud. Samas on kogu maailmas kasvanud alla 55aastaste naiste haigestumus südameinfarkti ja naiste ÄKSi ravitulemused on kogu maailmas meestega võrreldes halvemad. USA Massachusettsi ülikooli koordineeritud rahvusvaheline uurimisrühm analüüsis 50 riigis tehtud uurimuste (kokku kaasatud 2,3 miljonit patsienti) andmeid meeste ja naiste sooliste erinevuste kohta ÄKSi …

COVID-19 põdemise järel võivad jääda vererõhu väärtused püsivalt kõrgeks Uudised – september 2023

Kirjandused on andmeid, et COVID-19 põdemine mõjutab oluliselt südame-veresoonkonna funktsioone. USAs tehtud retrospektiivses vaatlusuuringus võrreldi COVID-19 ja gripi põdemise mõju vererõhu väärtustele. New Yorgi piirkonna elanike e-haiguslugude andmeil analüüsiti 2020.–2022. aastal 45 398 COVID-19-t põdenud ja 2018.–2022. aastal 13 864 grippi põdenud isiku vererõhu väärtuste dünaamikat 6 kuu möödudes haigestumisest. Enne haigestumist olid vaatlusaluste vererõhu …

Sisukord