Näljahormoon greliin võib olla tõhus ka südamepuudulikkuse raviks Uudised – märts 2023

Stockholmi Karolinska Instituudi teadlased uurisid söögiisu suurendava nn näljahormooni greliini mõju südametegevusele ja vereringele südamepuudulikkusega patsientidel. Juhuslikustatud platseebokontrollitud topeltpimedasse uuringusse kaasati 31 III–IV staadiumi südamepuudulikkusega patsienti. Ravirühma patsientidele manustati veenisisesi 120 minuti jooksul sünteetilist akrüülgreliini 0,1 µg/kg/min, teistele sama aja vältel platseebot. Akrüülgreliini manustamise järel suurenes südame minutimaht keskmiselt 28% võrra (baasväärtuselt 4,08 l/min väärtuseni …

Ebakvaliteetne uni lühendab kardiovaskulaarhaigustevaba elu nii meestel kui ka naistel Uudised – märts 2023

Austraalia Sydney ülikooli ja Taani Odense ülikooli teadlaste ühistöös analüüsiti Ühendkuningriigi biopanga andmeil 308 683 isiku une kvaliteeti ja selle seost kardiovaskulaarhaigustevaba elu pikkusega. Uuringus osalejad hindasid ise oma une erinevaid parameetreid: une kronotüüp (hiline või varajane ärkamine), pikkus, insomniakaebuste esinemine, norskamine, päevane unisus. Nende andmete alusel hindasid uurijad une kvaliteeti kas halvaks, keskmiseks või …

Kas D-vitamiini preparaatide kasutamine on tõhus strateegia dementsuse ennetuseks? Uudised – märts 2023

On rohkesti andmeid, et D-vitamiini defitsiit soodustab dementsuse arengut. Vähe on aga andmeid selle kohta, kas D-vitamiini preparaatide kasutamine võiks olla tõhus dementsuse ennetuseks. USA Alzheimeri tõve riikliku koordinatsioonikeskuse andmebaasi põhjal tehtud prospektiivses kohortuuringus jälgiti 10 aasta vältel 12 328 inimest keskmise vanusega 71 aastat. Uuritavatel ei olnud uuringusse kaasamisel kognitiivseid häireid või oli neil …

Prootonpumba inhibiitorite kasutamine soodustab antibiootikumiresistentsete enterobakterite kujunemist Uudised – märts 2023

Maohappe produktsiooni vähendades võivad prootonpumba inhibiitorid (PPI) mõjutada soole mikrobioomi ja bakterite omadusi. On esitatud andmeid, et 30–50%-l juhtudest ordineeritakse PPI-d liiga laiade näidustuste alusel ja see võib soodustada mikroobide ravimiresistentsuse teket. Hollandis korraldatud uuringus määrati viimase 30 päeva vältel PPI-d kasutanud patsientide väljaheitest, uriinist, rögast või verest isoleeritud enterobakterite resistentsust beetalaktaamantibiootikumide või karbapeneemide suhtes. …

Neerukivitõve retsidiivide ennetuseks ei ole otstarbekas kasutada diureetikume Uudised – märts 2023

Neerukivitõbi esineb 15–20%-l inimetest maailmas ja kaldub sagedasti retsidiveeruma. Retsidiivide ennetuseks soovitatakse juua rohkesti vett – kuni 3 liitrit ööpäevas. Sel eesmärgil soovitatakse ordineerida ka tiasiiddiureetikume, kuid selle raviviisi tõhususe ja optimaalse annustamise kohta on kirjanduses vastakaid arvamusi. Mitme Šveitsi ülikooli uurijate koostöös valminud prospektiivses platseeboga kontrollitud topeltpimendamisega uuringus selgitati hüdroklorotiasiidi erinevate annuste tõhusust neerukivitõve …

Lahtistite regulaarne tarbimine suurendab dementsuse riski Uudised – märts 2023

Hiina uurijad analüüsisid Ühendkuningriigi biopanga andmete põhjal lahtistite regulaarse kasutamise seoseid dementsuse kujunemise riskiga. Prospektiivsesse kohortuuringusse kaasati 502 229 isikut (54,4% olid naised), kes olid  vanuses 40–69 eluaastat ja kel ei olnud diagnoositud dementsust. Nad esitasid ise andmed lahtistite kasutamise kohta. Isikud, kes olid 4 nädala vältel enne uuringusse kaasamist kasutanud lahtisteid enamikul päevadest, arvati …

Enneaegselt sündinud naistel on hilisemas elueas suurem arteriaalsesse hüpertensiooni ja koronaarhaigusse haigestumise risk Uudised – veebruar 2023

Üha rohkem tõendeid viitab sellele, et enneaegne sünd on täiskasvanueas hüpertensiooni ja südame-veresoonkonnahaiguste riskitegur. Kas see risk on vahendatud hüpertensioonist, pole teada. USAs korraldatud naiste tervise uuringuprogrammi (Women’s Health Initiative) käigus analüüsiti enneaegse sündimise ja hilisemas elueas kardiovaskulaarse haigestumise seoseid. 93 676-st uuringuprogrammi kaasatud naisest oli 88 343 naist registreerinud oma sünnistaatuse ning neist 2303 (2,4%) …

Raseduse ajal infektsioone põdenud naiste järglastel on lapseeas suur leukeemiasse haigestumise risk Uudised – veebruar 2023

Leukeemia on üks sagedasim lapseeas esinev pahaloomuline kasvaja. Võimalik, et juba intrauteriinses perioodis kujunevad lootel leukeemiaga seonduvad kromosoomimuutused. Selle põhjuseks võivad olla ema infektsioonid või muud ema immuunsust mõjutavad tegurid raseduse ajal. Rahvusvaheline töögrupp analüüsis 7 erineva Taani terviseandmete registri andmeil aastatel 1978–2015 Taanis sündinud 2 222 797 lapse (51,3% olid poisid) haigestumist leukeemiasse enne …

Sisukord