Kõnnaku kiirus keskeas on kognitiivse võimekuse ja tervise kompleksne näitaja Uudised – oktoober 2019

Uuringutega on näidatud, et kõnnaku kiirus on vanemaealise tervise ja füüsilise võimekuse indikaator. Duke Ülikooli uurijad püüdsid välja selgitada, kas kõnnaku kiirus on ka keskealiste isikute tervise ning füüsilise ja vaimse võimekuse näitaja. Vaatluse all olid 904 isikut vanuses 45 eluaastat (51,6% olid mehed), kes osalesid lapseeast alates Dunedini piirkonna populatsioonipõhises tervise ja vaimse arengu …

Fenoksümetüülpenitsilliin 800 mg 4 korral päevas 5 päeva vältel on tõhus ägeda tonsilliidi korral Uudised – oktoober 2019

Rootsis on haigestumus kurguhaigustesse 29 juhtu 1000 elaniku kohta aastas ja kaks kolmandikku sellest moodustab haigestumus tonsilliiti. Sagedaimad haigustekitajad on A-grupi streptokokid. Ravijuhendi kohaselt tuleb alustada ravi antibiootikumiga, kui haigel on palavik, katuga tonsillid, valulikud kaela lümfisõlmed, puudub köha ning kiiruuringus kinnitub tekitajana A-grupi streptokokk. Soovitatakse ravi fenoksümetüülpenitsilliiniga (penitsilliin V) 1000 mg 3 korral päevas …

Õpetamine ja õppimine peab muutuma väärtustatuks – ka ülikoolihaiglas Uudised – oktoober 2019

Tartu Ülikoolis väärtustatakse, tunnustatakse ja toetatakse head õpetamist. Nii on kogu akadeemiline pere – tudengitest professoriteni – ühiselt kokku leppinud „Õpetamise heas tavas“. Kokkuvõtlikult tähendab see õppimise- ja õppijakesksust, tagasiside väärtustamist, õppimist ja õpetamist soodustavat keskkonda, teaduspõhisust, vastastikust lugupidamist, austust ning eri poolte koostööd, teooria sidumist praktikaga. Lisaks on rõhutatud loovuse ja ettevõtlikkuse arendamist, mõlema, …

Viljatusprobleemidega meestel on suurem eesnäärmevähki haigestumise risk Uudised – oktoober 2019

Uuringutega on näidatud, et nii meeste viljatus kui ka eesnäärmevähi arenemine on seotud androgeensete hormoonide produktsiooniga. Hinnanguliselt esineb lääneriikides eesnäärmevähki 10%-l ja viljakusprobleeme 8%-l meestest. Uuringutes on leitud, et viljatud mehed haigestuvad sagedamini eesnäärmevähki. Samas on mitmes uuringus leitud, et lastetutel meestel esineb eesnäärmevähki harvemini. Neis uuringutes pole aga täpselt eristatud, kas lastetus on tingitud …

Perioperatiivne asümptomaatiline insult mittekardiaalsete operatsioonide järgselt Uudised – september 2019

Aju MRT-uuringul leitakse paljudel, enamasti eakamatel inimestel, ajus piirdunud hüpertensiivseid koldeid, mispuhul ei ole ajukahjustusele viitavaid sümptomeid. Tänapäevaste arusaamade kohaselt on need isheemilise geneesiga ja nende olemasolu viitab läbi põetud asümptomaatilisele, teise nimega vaiksele ajuinfarktile (ingl silent stroke). Ehkki need kolded kujunevad asümptomaatilistena, seostatakse neid hilisemate kognitiivsete häirete ja vaskulaarse dementsuse kujunemisega. 9 riigi 12 …

Operatiivse ravi ajastamine nimmediski prolapsi korral Uudised – september 2019

Nimmediski prolaps on levinud nimme- ja jalavalu ning radikulaarse sensomotoorse defitsiidi põhjustaja. Enamikul juhtudest paranevad need haiged konservatiivse raviga, kuid konservatiivsele ravile allumatu valu ja motoorse defitsiidi korral on operatiivne ravi efektiivne võimalus vaevuste leevendamiseks ja kliiniliseks paranemiseks. Praeguse ajani ei ole ühest arvamust operatiivse ravi ajastamise kohta. Taanis korraldatud prospektiivses uuringus jälgiti 2144 haige …

Eelneval aastal gripi vastu vaktsineeritutel ei vähene gripivastase vaktsiini efektiivsus jooksval aastal vaktsineerimisel Uudised – september 2019

Gripi vastu soovitatakse vaktsineerida igal aastal. Kirjanduses on andmeid, et eelneval aastal gripi vastu vaktsineeritutel ei ole jooksval aastal vaktsineerimise järgselt vaktsiin enam piisavalt efektiivne, hoidmaks ära grippi haigestumist. Kanada uurijad jälgisid gripivastase vaktsineerimise efektiivsust nelja järgneva gripihooaja vältel. Uurimisalused jagati 4 gruppi: kontrollgrupi isikud polnud üldse vaktsineeritud, teise grupi uurimisalused oli vaktsineeritud vaid eelneval …

Nii liialt lühike kui ka liialt pikk uneaeg on sõltumatud müokardi infarkti riskitegurid Uudised – september 2019

Ühendkuningriigi biopanga andmete alusel analüüsisid uurijad uneaja pikkuse ja müokardi infarkti (MI) vahelisi seoseid. 461 347 varasemalt terve 40−69aastase isiku kohta koguti keskmiselt 7 aasta jooksul andmeid nende eneste poolt teatatud uneaja pikkuse kohta ja meditsiinilistest andmebaasidest koguti infot nende haigestumise kohta müokardi infarkti. Samuti olid biopangas andmed nende geneetilise predispositsiooni kohta haigestuda vaskulaarsetesse haigustesse. …

Kõrgenenud vererõhk võib eakatel pidurdada kognitiivsete võimete halvenemist Uudised – september 2019

USA prospektiivse populatsioonipõhise, üle 65aastaste isikute kardiovaskulaarse tervise uuringu (Cardiovasvular Health Study) käigus hinnati nende kognitiivse võimekuse seost arteriaalse hüpertensiooni ja igapäevaelus toimetulekuga. Vaatluse all oli 2097 üle 75 aasta vanust isikut. Võimekust igapäevaeluga toime tulla ADLi (activity of daily living) skaalale toetudes hindasid uuringualused ise 5 põhikategooria alusel. Vaatlusaluste kognitiivset võimekust hindasid uurijad vaimse …

Stipendiumid meditsiini toetuseks Uudised – august 2019

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini. Adda ja Leonhard Mardna fond Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste …

Sisukord