Eesti Arsti preemia sai kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkelNews – mai 2016

Tartu Ülikooli Kliinikum andis taas välja preemia ajakirja Eesti Arst parimale teadusartiklile. Preemia pälvis kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkel. Tartu Ülikooli Kliinikumi artiklipreemia pälvis uurimusartikkel „Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus Eestis“. Artikli autorid on Oliver Nahkur, Agnes Männik, Tiit Suuroja, Eva Juus, Triin Võrno, Rainer Reile, Raul-Allan Kiivet. Preemiaartikkel ilmus Eesti Arsti 2015. aasta detsembri numbris. Ajakiri Eesti Arst …

Geenitestidega tuvastatud geneetilise riski selgitamine patsiendile ei suurenda tema valmidust oma käitumist muutaNews – mai 2016

Diabeedi, mõne vähivormi ja mitme muu haiguse puhul on viimasel ajal palju tähelepanu saanud geenivariatsioonide selgitamine, mis suurendavad konkreetsete haiguste riski. Selliste uuringute põhieesmärgiks on jõuda efektiivsemate ravimeetoditeni, kuid samas on loodetud neid tulemusi kasutada ka inimeste käitumisharjumuste muutmisel, sest nende haiguste tekkes mängivad rolli nii geneetilised kui ka keskkonnafaktorid (käitumine). Põhimõte seisneb selles, et …

Dipeptidüül-peptidaas-4 inhibiitorite kasutamine koos sulfonüüluureatega suurendab hüpoglükeemiariskiNews – mai 2016

Dipeptidüül-peptidaas-4 (DPP-4) inhibiitoreid ja sulfonüüluureaid kasutatakse teist tüüpi diabeedi ravis. DPP-4 inhibiitorid suurendavad insuliini sekretsiooni kaudselt ja sulfonüüluuread otseselt. On näidatud, et kasutades DPP-4 inhibiitoreid koos metformiiniga, patsiendi risk hüpoglükeemia tekkeks ei suurene, kuid kombineerides neid sulfonüüluureaga, on risk olemas. Süstemaatilise ülevaate ja meta-analüüsi eesmärk oli selgitada välja, kui suur on antud juhul risk hüpoglükeemia …

Prognoositavad globaalsed kliimamuutused on ohuks ka inimeste terviseleNews – mai 2016

Valitsustevaheline kliimamuutuste nõukogu prognoosib aastaks 2050 maakera keskmise temperatuuri tõusu 3,4 kraadi võrra. Sellega kaasneb otsene oht inimkonna tervisele: üleujutused, kuumalained, tulekahjud; kaudseteks terviseriskideks on keskkonnamuutustega kaasnevad ökoloogilised ja sotsiaalsed probleemid ning inimeste ränne vajadusest vahetada elukohta. Oxfordi Ülikooli teadlased prognoosisid, kuidas eeldatavad kliimamuutused võiksid mõjutada põllumajanduslikku tootmist ja toidu kättesaadavust maakera elanikele. Prognoosi kohaselt …

Kroonilise väsimuse sündroomiga haiged käituvad sagedamini suitsidaalseltNews – mai 2016

Kroonilise väsimuse sündroom on ebaselge etioloogiaga haigus. Seda iseloomustavad krooniline või retsidiveeruv väsimustunne, kontsentratsioonivõime langus, liigesevalud ja palpatoorselt valulikud lümfisõlmed. Neid haigeid uuritakse tavaliselt põhjalikult, kuid orgaanilisi ega psüühikahäireid, millega vaevusi seletada, ei leita. Vähe on andmeid ka nende haigete suremuse kohta. Suurbritannia teadlased analüüsisid riiklike andmebaaside alusel aastatel 2007–2013 kroonilise väsimuse sündroomiga haigete suremust …

Arteriaalse hüpertensiooni ravi diureetikumidega vähendab dementsuse kujunemise riski eakatelNews – mai 2016

Arteriaalne hüpertensioon on tõsine südame-veresoonkonnahaiguste, samuti dementsuse kujunemise riskitegur. Selle raviks kasutatakse mitmesuguseid eri toimemehhanismidega ravimeid, sealhulgas diureetikume nii monoteraapiana kui ka kombinatsioonis teiste antihüpertensiivsete ravimitega. Ajakirja Journal of Hypertension värskes numbris avaldati publitseeritud artiklite metanalüüsi tulemused, kus uuriti dementsuse kujunemise riski diureetikumidega ravitud hüpertensioonihaigetel võrreldes teiste ravimikombinatsioonidega ravitutega. Kokku analüüsiti kuni aastani 2015 ilmunud …

Beetablokaatorid ja antiarütmikumid südameoperatsiooniga seotud kodade virvendusarütmia järel – kumba eelistada?News – mai 2016

Südameoperatsiooni järel tekkinud kodade virvendusarütmia (atrial fibrillation ehk AF) on sage nähtus, mis on seotud suurema suremuse, rohkemate tüsistuste ja sagedamate hospitaliseerimistega. Parim esialgne ravi AF-i puhul on aga vastuoluline. Antiarütmikumid tagavad kiire siinusrütmi taastumise ja vähendavad seeläbi trombembooliliste tüsistuste riski, vähendavad antikoagulatsiooni  vajadust ja taastavad südame funktsionaalse võimekuse kiiremini. Beetablokaatorite puhul aga välditakse antiarütmikumide …

Autismi esineb sagedamini eakamate vanemate lastelNews – mai 2016

Taani, Israeli, Norra, Rootsi ning Lääne-Austraalia uurijate koostöös korraldatud populatsioonipõhises uuringus püüti välja selgitada autismi esinemist lastel sõltuvalt vanemate vanusest. Kokku oli vaatluse all 5 766 794 last, kes olid sündinud ajavahemikus 1985–2004. Aastatel 2004–2009 diagnoositi autism 30 902 lapsel. Ilmnes selge seos vanemate vanuse ja lapsel autismi kujunemise riski vahel. Lastel, kes olid sündinud ema …

Regulaarne kohvijoomine vähendab riski haigestuda kolorektaalvähkiNews – aprill 2016

Kolorektaalvähk on sageduselt kolmas vähipaige arenenud maades. Leidub rohkelt andmeid selle vähivormi seostest toitumisharjumustega. USA Lõuna-California ülikooli teadlased uurisid kolorektaalvähi molekulaar-epidemioloogilise uurimisprojekti raames haigestumise seost kohvitarbimisega. Uuringusse kaasati 5145 kolorektaalvähi diagnoosiga haiget, kontrollgrupi moodustasid 4097 tervet täiskasvanut. Uurimisalused vastasid küsimustele kohvitarbimise kohta, vähki haigestunud vastasid küsimustele kohvitarbimise kohta aasta jooksul enne vähi diagnoosimist. Ilmnes, et …

Korraga mitut haigust põdevad inimesed kasutavad enam tervishoiuteenuseid ja nende toimetulek eluga on halvemNews – aprill 2016

Kogu maailma elanikkond vananeb, inimeste tervislik seisund on halvem, nad põevad sagedamini mitmeid kroonilisi haigusi ja tarbivad enam meditsiiniabi. Euroopas on rakendunud tervise, vananemise ja pensionile jäämise andmebaas (SHARE), mis kogub küsitluse teel üle 50 aasta vanustelt Euroopa riikide elanikelt andmeid nende tervise, toimetuleku ja arstiabi kasutamise kohta. Selle andmebaasiga on liitunud ka Eesti. Ettevõtmise …

Antidepressantide kasutamine ei suurenda kardiovaskulaarsetesse haigustesse haigestumise riskiNews – aprill 2016

Paljudes uuringutes on näidatud, et depressioon suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski. Viimastel aastakümnetel on oluliselt sagenenud antidepressantide kasutamine. USA-s on need sageduselt kolmandad väljakirjutatud ravimid, nende kasutamine on viimasel kümnendil kasvanud 400% võrra, sagedamini ordineeritakse serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI). Kirjanduses on andmeid, et tsitalopraam suurendab südame arütmia tekkeriski. Ühendkuningriigis tehtud uuringus vaadeldi aastatel 2010–2011 esmatasandi andmebaasi põhjal …

Sisukord