UURIMUS – Veebruar

Alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud veebipõhise eneseabiprogrammi mõju uuring

Autorid: Kaal et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärk. Uuringu eesmärk oli alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud rahvusvahelise veebipõhise eneseabiprogrammi „Take Care of You“ Eestile kohandatud sisuversiooni „Selge“ mõju hindamine. Esmane tulemusnäitaja oli alkoholitarvitamist hindava küsimustiku (AUDIT) skoori muutus võrreldes alus- ja järeluuringu mõõtmisega 6 kuud hiljem. Olulised teisesed tulemusnäitajad olid nädala jooksul tarvitatud alkoholiühikute arv, alkoholivabade päevade arv ja tervist mitteohustavale (AUDITi skoor < 8) tasemele jõudnute osakaal 6 kuud hiljem.
Meetod. Uuringukavandiks oli sekkumis- ja kontrollrühmaga juhuslikustatud katse kolme mõõtmisega: liitumisel, 8. nädalal ja 6 kuud pärast liitumist järeluuringus. Hindamisinstrumentideks olid alkoholitarvitamise küsimustik AUDIT ja tarvitatud alkoholiühikute päevik ning võimaliku kõrvalmõju hindamiseks meeleoluküsimustik MHI-5. Uuringusse kaasati 18aastased ja vanemad eesti keelt kõnelevad inimesed AUDITi skooriga ≥ 8. Mõju hindamiseks kasutati täielike juhtumite analüüsi meetodit.
Tulemused. Analüüsi kaasati kolmes mõõtmises vastanud uuritavad (n = 358, sh 159 sekkumis- ja 199 kontrollrühmas). Sekkumis- ja kontrollrühma alusuuringus mõõdetud sarnane AUDITi skoor (keskmine 18, p = 0,612) vähenes statistiliselt oluliselt enam sekkumisrühmas, olles 6 kuu järeluuringus vastavalt 10,6 ja 14,0 (p < 0,001). Ka jäi sekkumisrühmas nädala jooksul tarvitatud alkoholikogus väiksemaks (vastavalt mediaanid 8 ja 14 ühikut, p < 0,001) ning alkoholivabade päev arv suuremaks (vastavalt mediaanid 5 ja 4, p = 0,002) kui kontrollrühmas. Tervist mitteohustava tarvitamise tasemeni (AUDITi skoor < 8) jõudis 35% sekkumis- ja 19% kontrollrühmast. Sekkumisrühmas vähenes stressitase (MHI-5 skoor suurenes 9 punkti) ning depressioonisümptomitega inimeste osakaal (ligi 14 protsendipunkti).
Järeldused. Veebipõhisel eneseabiprogrammil „Selge“ oli mõju alkoholi liigtarvitamise vähendamisele, sh tarvitatud alkoholiühikute vähenemisele ja alkoholivabade päevade arvu suurenemisele ning tervist mitteohustava tarvitamistaseme saavutamisele. Programm on kõigile abivajajatele kättesaadav lehel https://alkoinfo.ee/et/programm-selge-2/ programm-selge eesti ja vene keeles.