UURIMUS – Veebruar

Aneemia levimus, rauapreparaatide kasutamine ja nende seos rasedustüsistustega

Autorid: Luik et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärk. Rasedusaegne rauavaegusaneemia on üks sagedasim rasedusaegne probleem nii Eestis kui mujal maailmas. Uuringu eesmärk oli a) hinnata rasedusaegse aneemia levimust ja seost rasedustüsistuste tekkega; b) analüüsida rauapreparaatide kasutamist ja selle seost rasedustulemiga.

Meetodid. Uuringusse „Happy Pregnancy” kaasati 2334 rasedat, kes pöördusid rasedusaegseks jälgimiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi ajavahemikul 2013–2015. Aneemiat diagnoositi, kui raseduse I ja III trimestril oli hemoglobiini tase alla 110 g/l ning II trimestril alla 105 g/l. Andmed rasedustulemi kohta koguti meditsiinilisest dokumentatsioonist ning rauapreparaatide tarvitamise kohta raseda täidetud küsimustikest kõigil kolmel rasedustrimestril.

Tulemused. Rasedusaegset aneemiat esines raseduse esimesel trimestril 4,2%-l, teisel 9,9%-l ning kolmandal trimestril 31,9%-l rasedatest. Aneemia seondus suurema riskiga raseduse lõppeks enne 22. rasedusnädalat, enneaegseks sünnituseks, preeklampsiaks, sünnitusjärgseks verejooksuks. Aneemiaga rasedad vajavad sagedamini pärast sünnitust vereülekannet. Rauapreparaate tarvitasid erinevatel trimestritel vastavalt 3,3%, 11,3% ning 25,9% rasedatest. Rauapreparaatide tarvitamine III trimestril esineva aneemia korral vähendas preeklampsia riski viis korda (šansside suhe (OR) 0,2; 95% usaldusvahemik (uv) 0,01–0,6), seondus väiksema šansiga sünnitada keisrilõike teel (OR 0,6; 95% uv 0,4–0,9) ning poole võrra väiksema vajadusega vereülekandeks (3,7% versus 6,7%). Nende rauapreparaate tarvitavate rasedate hulgas, kellel aneemiat ei olnud, rauaasendusravi rasedustüsistuste tekkeriski ei vähendanud.

Järeldus. Rasedusaegne aneemia seondub erinevate rasedustüsistustega ning rauapreparaatide sihipärane tarvitamine parendab rasedustulemit.