ÜLEVAADE – September 2006

Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust

Autorid: Andres Soosaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on antud ülevaade tänapäeva biomeditsiiniliste inimuuringute üldisest eetilisest raamistikust, selle kujunemisest ja põhilistest komponentidest. Täpsemalt on kirjeldatud biomeditsiiniliste uuringute tüpoloogiat; katseisikute autonoomiat ja informeeritud nõus olekut; biomeditsiiniliste inimuuringute õigustamisest ja uuringute ülesehitusest lähtuvaid võimalikke bioeetilisi probleeme. Samuti on käsitletud inimuuringute eetikakomiteede rolli nüüdisaja bioeetikas.

Eesti Arst 2006; 85 (9): 572–585