ÜLEVAADE – Oktoober 2013

Digitaalsete dokumentide jagamise standardprofiilid tervishoius

Autorid: Peeter Ross, Raul Mill

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üks suurimaid väljakutseid tänapäevase arstiabi korralduses on patsiendi kohta kogutud digitaalse info killustatuse vähendamine eri tervishoiuettevõtete infovahetuses. Arsti jaoks on patsiendi seisundist ülevaate saamine sageli keeruline, sest andmed asuvad eri andmebaasides ning arst või mõni teine spetsialist peab nende kättesaamiseks sisse logima mitmesse infosüsteemi. Digitaalne andmevahetus meditsiinis nõuab tervishoiuteenuse osutajatelt ühtse andmevahetusstandardi kasutamist. Vastasel korral ei pruugi ühe infosüsteemi edastatud andmed olla teistele infosüsteemidele loetavad. Selleks et saavutada kogu kliinilise protsessi digitaliseerimine, peavad lisaks tekstile olema ühtse standardi põhjal kättesaadavad ka meditsiiniliste uuringute tulemused, sh pildid, graafikud ja haldusandmed. Eestis on meditsiinis kasutatavad digitaalsed tekstilised andmed ja pildid ning nende vahetus elektroonses keskkonnas üldiselt hästi reguleeritud kahe standardiga: HL7 ja DICOM. Samas peaks selleks, et terviseinfot kasutada tervishoiuasutuste vahel digitaalsete teenuste loomiseks, kasutusele võtma IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) standardprofiilid. IHE profiilide eesmärgiks on edendada olemasolevate standardite (HL7, DICOM jt) koordineeritud kasutamist erinevate kliiniliste vajaduste rahuldamiseks, et tagada patsiendi haiguse optimaalne diagnostika ja ravi. Infosüsteemid, mis on arendatud IHE profiilide kohaselt, on paremini ühilduvad, neid on lihtsam rakendada ja nad võimaldavad tervisega seotud infot efektiivsemalt kasutada. Standardid ja standardprofiilid võimaldavad arstidel, teistel tervishoiuspetsialistidel ja tervishoiuasutustel sõltumata asukohast ja ajast vastastikku kasutada erinevaid meditsiinilisi andmebaase ning jagada töövoogusid parima kliinilise ja administratiivse tulemuse saavutamiseks. Standardprofiili puhul on tegemist teatava kokkulepitud raamistikuga, mis reglementeerib standardite kasutamist. Selle alusel on võimalik realiseerida andmevahetus nii, et infosüsteemid ei ole mitte ainult andmete töötlemiseks, vaid toetaksid ka tervishoiuprotsesse. Artiklis on selgitatud meditsiini andmevahetuses kasutatavate olulisemate standardite ja standardprofiilide olemust, nende kasutamise olulisust ning võimalusi rakendada Eestis asutuste meditsiiniandmete vahetuse ristprofiile XDS ja XDS-I.
Eesti Arst 2013; 92(9):516–523