EAKAD JA VÄHK – November 2015

Eakate vähielulemus Eestis 2005–2009

Autorid: Kaire Innos, Tiiu Aareleid

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärk. Uuringu eesmärk oli anda ülevaade 70aastaste ja vanemate isikute vähielulemusest Eestis 2005–2009.

Meetodid. Uuringus kasutati Eesti vähiregistri andmeid aastatel 2000–2008 elupuhuselt diagnoositud mao-, käärsoole-, pärasoole-, kopsu-, rinna-, eesnäärme-, neeru- ja kusepõievähi esmasjuhtude kohta. Ühe ja viie aasta suhtelist elulemust (vastavalt 1SE ja 5SE) hinnati kolmes vanuserühmas (70–74, 75–79 ja ≥ 80 aastat) perioodmeetodil. Arvutati tähtsamad andmekvaliteedi näitajad.

Tulemused. Suurimat elulemust täheldati eesnäärmevähi korral (1SE 88%, 5SE 70%) ning vähimat kopsuvähi korral (1SE 23%, 5SE 6%). Kõigi vaadeldud paikmete puhul oli elulemus kõige suurem 70–74 aasta vanustel patsientidel ja vanuse kasvades elulemus vähenes. Eakate naiste elulemus oli suurem kui meestel.

Järeldused. 70aastaste ja vanemate vähihaigete elulemus on Eestis oluliselt väiksem kui keskealiste vähihaigete elulemus. Vajab täiendavat uurimist, kui suurt mõju elulemusele avaldavad kaasuvad haigused, ravisoostumus ja sotsiaal-majanduslikud tegurid.

 

Eesti Arst 2015; 94(10):589–594