UURIMUS – Jaanuar 2012

Epidemioloogiliste uuringute kajastamine Postimehe ja The Irish Timesi veebiväljaannetes

Autorid: Kristi Liiv

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärgid. Uuriti epidemioloogiliste terviseuuringute kajastamist Eesti ja Iirimaa kvaliteetpäevalehtede – Postimehe (PM) ja The Irish Timesi (IT) – veebiväljaannetes 2009. aastal. Epidemioloogiliste uuringutena käsitleti juhtkontroll-, kohort- ja levimusuuringuid, mis on enam levinud rahvastiku tervise ja seda mõjutavate tegurite selgitamisel.
Artikli eesmärk on tuua esile sarnasused ja erinevused kahe väljaande epidemioloogiliste uuringute esitamise praktikas ning sellest lähtuvalt juhtida tähelepanu meediakajastuse lugejasõbralikumaks muutmise võimalustele. Artiklis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: a) milliseid terviseteemasid ja mis eesmärgil valjaannetes on kajastatud; b) kui palju ja millist infot kajastatud uuringute kohta on edastatud; c) kuidas on esitatud uuringute tulemused ja loodud kontekst tulemuste tõlgendamiseks.
Meetodid ja tulemused. Uuringusse võeti kokku 269 artiklit (PMist 149 ja ITst 120), mida analüüsiti kvantitatiivse kontentanalüüsi meetodil. Kahe väljaande võrdluses ilmnes märkimisvaarseid erinevusi. ITs esitati sagedamini kohalike uuringute tulemusi (IT 59%, PM 9%) ning käsitleti neid enam tervisepoliitilistes aruteludes ( IT 18%, PM 8%) ja jagati lugejatele tervisesoovitusi ( IT 15%, PM 3%). PMi sagedamini raporteerivas vormis kirjutatud artiklid (PM 87%, IT 58%) tutvustasid rohkem välismaiseid uuringuid (PM 78%, IT 36%) ja andsid uuringute tegemise kohta detailsemat infot kui IT artiklid. Uurimisteemadest leidis mõlemas väljaandes kõige enam kajastamist toitumine, sotsiaalmajanduslikud ja psühholoogilised tervisemõjurid ning vaimne tervis. IT teemadevalik seostus PMist paremini riigi tervisestatistikast ilmnenud terviseprobleemidega. Uuringute statistilistest näitajatest esines artiklites kõige sagedamini levimusmäär (PM 42% ja IT 62%) ning viiendikus artiklites suhteline risk ja absoluutarvud. ITs sagedamini esinev praktika kasutada absoluutarve kergendab lugeja vaeva tulemuste mõistmisel. Uuringutulemustele konteksti loomiseks pakkus IT rohkem taustainfot kui PM.
Järeldused. Vaatamata sellele, et PMi veebiväljaanne töötab interneti tüüpilise uudisteportaali põhimõttel, saaks epidemioloogiliste uuringute kajastamist oluliselt täiendada, pakkudes rohkem kohalikke ja Eesti terviseprobleemidega seotud uuringute tulemusi, kasutades seejuures lugejasõbralikke statistilisi näitajaid.

Eesti Arst 2012; 91(1):11–17