UURIMUS – September 2008

Esmase skisofreenia farmakoteraapia Eestis: võrdlus kohaliku ja rahvusvaheliste ravijuhistega

Autorid: Agnes Männik, Jana Lass, J. Simon Bell

Artikli PDF

Sissejuhatus

Psühhooside farmakoteraapia ja ravijuhised on eri riikides erinevad. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida ja kirjeldada esmaste skisofreeniaepisoodide farmakoteraapiat Eestis. Töös analüü-
siti septembrist 2005 kuni septembrini 2006 Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliinikutesse hospitaliseeritud skisofreenia ja skisotüüpse häirega patsientide farmakoteraapiat. Vaadeldi manustatud ravimite annuseid, antipsühhootikumide polüteraapia esinemise sagedust ning atüüpiliste ja konventsionaalsete antipsühhootikumide määramise sagedust. Tulemusi võrreldi kohalike ja rahvusvaheliste ravijuhistega. Esmase skisofreenia farmakoteraapia Eestis on suures osas vastavuses Eesti ja rahvusvaheliste ravijuhistega, kuid sageli kasutati konventsionaalseid antipsühhootikume ja levinud oli polüteraapia antipsühhootikumidega. Tõenduspõhise farmakoteraapia soodustamiseks oleks otstarbekas ajakohastada Eesti ravijuhiseid.

Eesti Arst 2008; 87(9):601−607