ÜLEVAADE – Veebruar 2023

Kaasotsustamine tervishoius

Autorid: Bruus et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kaasotsustamine on protsess, mille käigus jõuavad tervishoiutöötaja ja patsient üheskoos kaalutletud tõenduspõhisele ja patsiendi väärtusi arvestavale terviseotsusele. Kaasotsustamise käigus jagab tervishoiutöötaja tõenduspõhist informatsiooni patsiendi seisundi, haiguse, võimalike tervisesekkumiste, nende kasu ja kahju kohta. Patsiendi ülesanne on endale teadvustada tema jaoks olulised väärtused, uskumused ja eelistused ning rääkida nendest tervishoiutöötajale. Kaasotsustamise meetodi kasutamine tervishoius parandab patsientide teadmisi oma tervisest ja võimalike tervisesekkumiste valikust, suurendab rahulolu visiidi ja tervishoiutöötajaga ning aitab luua patsiendi ja tervishoiutöötaja usalduslikku suhet. Kaasotsustamise meetodi kasutamist tervishoius takistab ajapuudus, tervishoiutöötaja negatiivne hoiak kaasotsustamise suhtes, patsiendi soovide eeldamine, tervishoiutöötaja ebapiisav suhtlemisoskus ning oskuste puudumine kaasotsustamise rakendamiseks. Kaasotsustamise meetodi rakendamist soodustab patsiendi ja tervishoiutöötaja hea suhe, varasem hea kogemus tervishoius, tervishoiutöötaja julgus kaasotsustamist rakendada.