UURIMUS – Aprill 2017

Kiirabi poolt migreenina käsitletud peavaluga patsiendid ja nende ravi

Autorid: Saar et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärgid. Migreen on sagedasim ja sotsiaal-majanduslikult kulukaim neuroloogiline haigus, mis oluliselt halvendab elukvaliteeti. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade migreeni käsitlusest Eesti kahes suuremas kiirabiasutuses ja võrrelda neid ning kirjeldada kiirabi poolt migreenina käsitletud peavaluga patsiente ja nende ravi.

Metoodika. Tegemist on retrospektiivse kohortuuringuga, mille valimi moodustasid ajavahemikul 01.07.–31.12.2014 Tallinna Kiirabi ja Tartu Kiirabi visiitide need haigusjuhud, kus juhtivaks diagnoosiks kiirabikaardil oli migreen.

Tulemused. 44% Tartu Kiirabi ja 14% Tallinna Kiirabi alarühmade patsientidest ei olnud enne kiirabi saabumist ise valuvaigistavat ravi kasutanud (p < 0,001). Triptaanid olid kodus olemas 9%-l valimi patsientidest. Suurim erinevus kahe asutuse brigaadide patsientide käsitluses esines ravimite manustamise viisis: Tartu Kiirabis manustati 80% (n = 94) ravimitest lihasesisesi ja 22% (n = 26) veeni, samas kui Tallinna Kiirabis manustati 20% (n = 28) ravimitest lihasesisesi ning 86% (n = 118) veenisisesi (p < 0,001). Opioide, täpsemalt tramadooli, manustati kokku 50 kiirabivisiidil (19,6%).

Järeldus. Kiirabi töötajate teoreetilised teadmised migreeni olemusest, diagnostilistest kriteeriumitest ning ravist vajavad täiendamist ja ühtlustamist. Lisaks on vaja parandada patsientide haigusteadlikkust ning hoogudega toimetulemise oskust.

Eesti Arst 2017; 96(4):207–212