UURIMUS – Märts 2018

Krooniliste dermatoosidega patsientide emotsionaalne seisund ja elukvaliteet, seosed isiksuseomadustega

Autorid: Ene Pärna, Anu Aluoja, Külli Kingo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. Uuringuid, kus oleks võrreldud erinevate krooniliste dermatooside korral esinevate psühholoogiliste tegurite erinevusi või osakaalu, on vähe. Põhilistes võrdlusuuringutes on tegemist teiste üldiste krooniliste haigustega. Väga vähe on töid, kus on pööratud tähelepanu ka isiksuseomadustele.

Eesmärk. Uurida krooniliste põletikuliste nahahaiguste seoseid emotsionaalse seisundi ja elukvaliteediga ning analüüsida haiguse, isiksuseomaduste ja elukvaliteedi seoseid.

Metoodika. Uuringus kasutati enesekohaseid küsimustikke: emotsionaalse enesetunde küsimustikku, mis on enesehinnanguline skaala depressiooni ja ärevuse sümptomite hindamiseks; Rootsi ülikoolide isiksuseskaalat isiksuseomaduste hindamiseks; dermatoloogilise elukvaliteedi küsimustikku (DLQI) ja tervisest sõltuva elukvaliteedi küsimustikku (RAND 36).

Tulemused. Kroonilised dermatoosid seostusid emotsionaalse düstressi sümptomitega, eriti insomnia ja üldärevusega. Kõigis haiguste gruppides oli elukvaliteet kehvem kui kontrollrühmas. Üldise tervisest sõltuva elukvaliteedi korral oli patsientidel võrreldes tervetega suurem väsimus, madalam energiatase, madalam emotsionaalne heaolu ja rohkem valu. Isiksuseomadusest seostusid kehvema elukvaliteediga somaatiline ärevus ja kibestumine.

Järeldused. Uuringust selgus, et krooniliste nahahaigustega patsientidel on rohkem depressiooni, üldärevuse ja insomnia sümptomeid. Seetõttu tuleb igapäevapraktikas nende probleeme märgata. See on vajalik, et alustada õigel ajal ravi, mis omakorda tagaks nahahaigusest parema tervistumise ja soodustaks elukvaliteedi paranemist.

Eesti Arst 2018; 97(3):124–132