ÜLEVAADE – Juuli-August 2008

Liiklusohutus ja tervishoid

Autorid: Toomas Ernits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Liiklusohutusel kui multidistiplinaarsete tegevuste kogumil on olulisi kokkupuutekohti tervishoiuga. Hiljuti kiitis vabariigi valitsus heaks Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi rakendusplaani aastateks 2007–2011, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga aastaks 2010 vähendada liiklussurmade arvu poole võr ra. Eest i s on l i i k lusohutuse ja tervishoiu keerdküsimuste lahendamine seotud eelkõige infrastruktuuri muutmise, liiklusvigastuste raskusastme määramise, nende registreerimise ja sidumisega e-tervise süsteemiga, samuti liiklusõnnetuse tagajärgede leevendamisega.

Eesti Arst 2008; 87(7−8):519−525