MITMESUGUST – September 2004

Meditsiinidoktor Aive Liigant

Artikli PDF

Sissejuhatus

28. jaanuaril 2004 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Aive Liigant. Doktoritöö “Kesknärvisüsteemi primaarsete kasvajate epidemioloogia Eestis 1986–1996, kliinilised iseärasused,haigestumus, elulemus ja prognoosi mõjutavad tegurid” (“Epidemiology of Primary Central Nervous Tumoursin Estonia from 1986 to 1996. Clinical Characteristics,Incidence, Survival and Prognostic Factors.”) valmis Tartu Ülikooli närvikliinikus professor Toomas Asseri juhendamisel. Tööd oponeeris meditsiinidoktor Merja Kallio Helsingi Ülikooli keskhaiglast. Oponent tõi tunnustavalt esile töö suure mahu ning tulemuste usaldatavuse. See omakorda võimaldab usaldusväärselt võrrelda ajukasvajate ravi tulemusi Eestis teiste riikidega ning teha selle alusel ka tervishoiupoliitilisi otsuseid.