UURIMUS – Märts 2016

Migreeniga inimeste elukvaliteet ning selle hindamine

Autorid: Kristi Anderson, Marit Pärt, Mart Kals, Sulev Haldre, Maigi Vija, Mark Braschinsky

Artikli PDF

Sissejuhatus

Migreen on inimese elu ning selle kvaliteeti vägagi mõjutav haigus. Migreeniga inimeste elukvaliteeti hindavate uuringute võrdluse muudab keeruliseks aga see, et uuringutes on kasutatud väga erinevaid küsimustikke ja skaalasid ning puuduvad piisavad andmed nende tulemuste omavaheliste seoste kohta.

Uuringu eesmärk oli võrdlevalt hinnata migreeniga inimeste elukvaliteedi hindamiseks kasutatavate küsimustike (üldine tervise mõju hindav, peavaluspetsiifiline ja migreenispetsiifiline küsimustik) tulemusi ning migreeniga inimeste elukvaliteeti.

Mittejuhuslikustatud läbilõikeuuringus võrreldi RAND-36 (ingl 36-item Health Survey) küsimustikuga saadud, uuringurühma kuulunud migreeniga patsientide (n = 105) tulemusi üldrahvastiku migreenita kontrollrühma (n = 176) sama küsimustiku tulemustega. Küsimustikuga RAND-36 saadud tulemisi võrreldi nii HIT-6 (ingl Headache Impact Test 6) kui ka MIDAS küsimustikega saadud tulemustega.

Kõigi kolme küsimustiku omavaheliste korrelatsioonide võrdlemisel selgus, et nii peavaluspetsiifilise HIT-6 kui ka migreenispetsiifilise MIDAS (ingl Migraine Disability Assesment Survey) küsimustiku tulemused korreleerusid RAND-36 üldise elukvaliteedi küsimustiku tulemustega. Arvestades seda, et üldise elukvaliteedi küsimustike täitmine on aeganõudvam, soovitame kasutada igapäevases kliinilises praktikas migreenispetsiifilisi küsimustikke.

Eesti Arst 2016; 95(3):155–161