UURIMUS – August

Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest

Autorid: Reile et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärk. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on kõige pikemat aega korraldatud tervist käsitlev küsitlusuuring Eestis. Artiklis on kirjeldatud 2018. aasta kevadel toimunud 15. uuringuvooru metoodikat ja peamisi tulemusi.

Meetodid. Läbilõikelise posti­ ja veebiküsitlusena toimunud uuring põhineb rahvastikuregistrist saadud kihitatud juhuvalimil (5000 kirjet), mis moodustati Eesti 16–64aastastest inimestest. Küsimustik hõlmas vastajate toitumist, kehalist aktiivsust ning liikluskäitumist, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist, terviseseisundit ning arstiabi ja ravimite kasutust. Uuringu kohandatud vastamismäär oli 51,4%.

Tulemused. Enamik toitumise, füüsilise vormi ja kehakaalu näitajaid ei ole võrreldes eelmise uuringuga oluliselt muutunud. Samuti ei ole alkoholi tarvitamise sageduses ja tarvitatud koguses võrreldes 2016. aasta tasemega olulist muutust toimunud. Statistiliselt oluliselt on vähenenud suitsetajate ning passiivse suitsetamise osakaal. Oma tervist hindas heaks või üsna heaks 50% vastanutest, teisalt on sama palju vastajaid, kellel esineb pikaajalisi terviseprobleeme või tervisega seotud igapäevategevuste piiranguid. Vähenenud on üleväsimust (43%) või depressiooni (17%) tundnud vastajate osakaal. Arstiabi ja ravimite kasutuses märgatavaid muutusi ei ole toimunud. Järeldused. TKU annab vajaliku tervikpildi Eesti tööealiste inimeste tervisest ja tervisekäitumisest. Uuringute ühetaoline metoodika ja ligi 30 aasta pikkune periood võimaldavad kirjeldada usaldusväärselt paljude näitajate muutust ajas.