Uudised – mai 2020

Ägedas faasis asümptomaatiliselt kulgev müokardi infarkt on tõsise prognoosiga haigus

Kirjanduse andmeil esineb asümptomaatiliselt kulgevat südameinfarkti (ingl unrecognized myocardial infarction), mida hilisemas faasis iseloomustavad patoloogilised q-sakid elektrokardiogrammis või visualiseerub infarkt müokardis kontrastainega MRT uuringul või lahangul, kolmandikul kuni pooltel südameinfarkti juhtudest. Sagedamini leitakse seda diabeedihaigetel või vanemaealistel isikutel.

Hiina, USA ja Austraalia teadlaste ühistöös püüti välja selgitada asümptomaatilise infarkti mõju üldisele ja kardiovaskulaarsele suremusele ning tõsiste kardiovaskulaarsete komplikatsioonide esinemissagedusele võrreldes isikutega, kes polnud infarkti haigestunud. Samuti võrreldi ägedas faasis diagnoositud südameinfarktiga ning asümptomaatiliselt kulgenud infarktiga haigete hilisemat prognoosi. Analüüsiti 30 prospektiivse uuringu tulemusi, kus osales kokku 253 425 ägedas faasis asümptomaatiliselt kulgenud müokardi infarktiga haiget, jälgimisperiood oli kokku 1 621 920 isik-aastat. Elektrokardiograafiliselt oli infarkt tuvastatud 20 uuringus ning kontrastainega MRT-ga 10 uuringus.

Andmete analüüsi alusel esitavad autorid 3 peamist järeldust. Esiteks: ägedas faasis sümptomaatiliselt kulgenud südameinfarktiga haigetel on võrreldes infarkti mittepõdenud isikutega oluliselt suurem surma ja tõsiste kardiovaskulaarsete komplikatsioonide risk. Teiseks: surma ja kardiovaskulaarsete tüsistuste riski esinemissagedus on asümptomaatiliselt infarkti põdenud haigetel samasugune kui ägedas faasis diagnoositud infarktiga haigetel. Kolmandaks: elektrokardiograafiline uuring läbipõetud südameinfarkti avastamiseks on vähese sensitiivsusega, ehkki kõrge spetsiifilisusega. Kontrastainega MRT uuring võimaldab täpselt esile tuua läbipõetud infarktist tekkinud muutused müokardis.

Asümptomaatiliselt kulgenud südameinfarkti tuvastamine haiguse hilisemas faasis võimaldab täpsustada haige prognoosi ning medikamentoosse sekundaarse preventsiooni vajadusi.

Refereeritud

Yang Y, Li W, Zhu H et al. CCBYNC Open access Research. Prognosis of unrecognised myocardial infarction determined by electrocardiography or cardiac magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020;369:m1184.