Uudised – veebruar 2024

Allogeensete multipotentsete tüvirakkude ülekanne ei paranda insuldi varajasi ravitulemusi

Rakuteraapia – tüvirakkude ülekanne kahjustatud rakkude või organite funktsiooni taastamiseks – on suhteliselt uudne ja potentsiaalselt heade tulemustega raviviis. Viimastel aastatel on välja arendatud meetodid täiskasvanu allogeensete multipotentsete tüvirakkude veenisiseseks ülekandeks. Üheks selliseks tüvirakkude preparaadiks on MAPC (multipotent adult progenitor cells), mis saadakse täiskasvanu luuüdi mesenhümaalsete tüvirakkude kehavälisel paljundamisel spetsiaalsete meetodite abil. MAPC manustatakse veenisisesi ja seda võib üle kanda ilma eelneva sobivuse kontrollita. MAPCile omistatakse põletikku alandavat, immuunreaktsioone moduleerivat, kahjustatud rakke kaitsvat, angiogeneesi stimuleerivat ja kudede paranemist soodustavat toimet. Käigus on mitmed uuringud MAPCi tõhususest erinevate haigusseisundite ravis.

Kuigi viimastel aastatel on tänu trombolüüsi ja trombektoomia rakendamisele oluliselt paranenud insuldi ravitulemused, jäävad ligi pooltel ravitutest 3 kuu möödudes püsima tõsised halvatusnähud. Jaapani 44 keskuse juhuslikustatud uuringu TREASURE käigus manustati 18–36 tunni jooksul insuldinähtude kujunemisest 104 patsiendile veenisisesi 1 ühik 1,2 miljardit tüvirakku sisaldavat MAPCi, 102 patsiendile manustati platseebot. Patsientide keskmine vanus oli 76,5 aastat, 54% olid mehed. Kolme kuu möödudes haigestumisest hinnati mõlema rühma patsientide funktsionaalset võimekust Rankini skaala, NIHSS ja Bartheli indeksi skoori alusel. Mõlemas patsientide rühmas olid ravitulemused sarnased. Ka heade ravitulemuste osakaal (NIHSS skoor 1 või vähem) oli mõlemas grupis olulise erinevuseta (MAPC grupis 12%-l, platseebogrupis 10%-l patsientidest). Tõsiseid kõrvaltoimeid ei esinenud kummagi rühma patsientidel.

Kuigi MAPCi kasutamine ajuinfarkti ravis on ohutu, ei paranda see esialgsetel andmetel ajuinfarkti varajasi ravitulemusi. Uuringud jätkuvad.

Refereeritud

Houkin K, Osanai T, Uchiyama S, et al. Allogeneic stem cell therapy for acute ischemic stroke: the phase 2/3 TREASURE randomized clinical trial. JAMA Neurol 2024;81:154–62.