Uudised – august 2021

Antihüpertensiivsed ravimid ja statiinid insuldi esmaseks ennetuseks

Esinduslikus rahvusvahelises uuringus HOPE-3, milles osales 228 keskust 21 riigist, vaadeldi antihüpertensiivsete ravimite ja statiini mõjusust insuldi esmases ennetuses mõõduka kardiovaskulaarse riskiga isikutel. Hinnati loetletud ravimite toimet eraldi ja koos omavahelises kombinatsioonis. Vaatluse all oli 12 705 isikut maailma kõigilt kontinentidelt keskmises vanuses 66 eluaastat (46% olid naised), kelle kardiovaskulaarset riski hinnati mõõdukaks ja kel polnud ilmnenud kardiovaskulaarseid häireid. Vaatlusalustele manustati juhuslikustamise alusel kas kandesartaani 16 mg koos 12 mg hüdroklortisiidiga päevas või platseebot või rosuvastatiini 10 mg päevas või platseebot. Jälgimisperioodi – 5,6 aasta – vältel jälgiti neil regulaarselt vererõhku, vere lipiidide ja veresuhkru väärtusi, hinnati eluviisi ja harjumusi ning registreeriti haigestumine isheemilisse või hemorraagilisse insulti.

Uuringusse kaasamise ajal oli osavõtjate keskmine süstoolne vererõhk 138 +–15 mm Hg, antihüpertensiivsete ravimite toimel oli ravitutel platseebogrupiga võrreldes süstoolne rõhk keskmiselt 6 mm Hg ja diastoolne rõhk 3 mm Hg võrra madalam ning mõlema insuldivormi risk mõnevõrra väiksem (isheemilise insuldi riskisuhe 0,8 ja hemorraagilise –0,71) LDL-kolesterooli väärtus oli uuringusse kaasamise ajal keskmiselt 3,3 mmol/L ja statiinravi toimel langes see platseebogrupiga võrreldes 0,9 mmol/L võrra ning isheemilise insuldi risk oli ravitutel platseebogrupiga võrreldes 30% võrra väiksem. Hemorraagilise insuldi risk statiinravi saanutel ei muutunud. Oluline insuldi mõlema vormi riski langus platseebogrupiga võrreldes (59% võrra) ilmnes patsientidel, keda raviti kombineeritult antihüpertensiivsete ravimite ja statiiniga.

Autorite hinnangul tuleks mõõduka kardiovaskulaarse riskiga isikutel insuldi esmaseks ennetuseks rakendada üheaegselt ravi antihüpertensiivsete preparaatide ja statiiniga. Esitatud raviskeem on hästi talutav ega põhjusta olulisi kõrvaltoimeid.

Refereeritud

Bosch J, Lonn EM, Dagenais GR et al. Antihypertensives and statin therapy for primary stroke prevention: a secondary analysis of the HOPE-3 trial. Stroke 2021;52:2491–501.