Uudised – oktoober 2018

Aspiriin ei ole mõõduka kardiovaskulaarse riskiga patsientidele primaarseks preventsiooniks mõjus

Aspiriin (atsetüülsalitsüülhape) on oma trombotsüütide agregatsiooni pärssivate omaduste tõttu laialdaselt kasutusel koronaar- ja tserebrovaskulaarsete haiguste sekundaarseks preventsiooniks. Enam kui 200 uuringu andmed kinnitavad madalas doosis aspiriini mõjusust ägeda müokardi infarkti, insuldi ja aju transitoorse isheemilise ataki (TIA) järel haiguse retsidiveerumise profülaktikas.

Kirjanduse andmeil ei ole ühtset seisukohta madalas doosis aspiriini efektiivsusest kardiovaskulaarsete häirete primaarses preventsioonis väikese kardiovaskulaarse riskiga patsientide jaoks.

Aastatel 2007–2016 jälgiti rahvusvahelises mitme keskuse osavõtul korraldatud topeltpimedas uuringus ARRIVE 12 546 patsienti vanuses 55 a või vanemad, kelle kardiovaskulaarset riski hinnati mõõdukaks. Haigetest 6270 randomiseeriti gruppi, kellele ordineeriti aspiriini 100 mg päevas, 6276 vaatlusalust said platseebot. Keskmiselt 60-kuulise jälgimisperioodi jooksul registreeriti uurimisalustel haigestumine müokardi infarkti, isheemilisse või hemorragilisse insulti, ebastabiilsesse stenokardiasse, TIA esinemine või kardiovaskulaarne surm. Loetletud kardiovaskulaarsed tüsistused esinesid 4,29%-l aspiriinigrupi ja 4,48%-l platseebogrupi patsientidest. Erinevus ei ole statistiliselt oluline. Statistiliselt usaldusväärselt ilmnes aspiriini kaitsev toime ägeda müokardi infarkti ennetamisel. Aspiriinigrupi patsientidest registreeriti 0,84%-l müokardi infarkt, platseebogrupi patsientidest – 1,5 %-l. Tserbrovaskulaarsete tüsistuste esinemissagedus oli kahes vaatlusaluste grupis samasugune. Samas ilmnes aspiriinigrupis oluliselt suurem gastrointestinaalsete veritsuste risk võrreldes platseebogrupiga, vastavalt 0,97% aspiriini- ja 0,46% platseebogrupis.

Uuringu põhjal ei ole väikese riskiga patsientidele otstarbekas rutiinselt soovitada aspiriini kardiovaskulaarsete häirete primaarseks ennetuseks. Aspiriini ordineerimisel tuleb tõsiselt kaaluda saadava kasu ja hemorraagiliste tüsistuste riski seost.

 

Refereeritud

Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2018;392:1036–46.