Uudised – november 2020

COVID-19 nakkuse levimine ja sümptomiteta nakatunute osa selles

Mitme keskuse osavõtul läbi viidud uuringus määrati SARS CoV-2 IgG antikehade olemasolu 2267 Genfis elava perekonna liikmetel (kokku 4524 isikut) pärast aprillist juunini 2020 levinud COVID-19 haiguspuhangut (1). Kokku olid viirusega nakatunud (veres leiti viiruse antikehad) 17,2% uuritutest. Nakatumise risk sõltus isiku vanusest: 5–9aastaste laste hulgas oli nakatunuid 7,5%, 65-aastaste ja vanemate hulgas nakatus iga kolmas. Isikud vanuses 20–49 eluaastat nakatusid sagedamini väljaspool kodu. Kogu uuritud isikute seast iga viies haigestus kontakti tõttu perekonnas, iga kahekümnes sai nakkuse väljaspool kodu. Analüüsides seropositiivsete, kuid asümptomaatiliste (haigustunnusteta) isikute osa nakkuse levitamisel leiti uuringus, et need isikud on võimelised haigust levitama, kuid nendega kokkupuutunutel on 25% võrra väiksem nakatumise risk võrreldes nendega, kes puutusid kokku haigustunnustega isikutega. Autorid väidavad, et COVID-19 levikut mõjutavad nii bioloogilised (näiteks vanus) kui ka inimeste käitumuslikud tegurid.

Publitseeritud 13 artikli, kus vaatluse all oli kokku 21 708 isikut, metaanalüüsil ilmnes, et 17%-l neist kulges haigus COVID-19 iseloomulike sümptomiteta (2). Asümptomaatilistelt isikutelt nakkuse ülekande risk oli metanalüüsi andmeil 42% võrra väiksem võrreldes haigustunnustega isikutega.

Mitmetes uuringutes on leitud, et viiruskoormus ninaneeluproovis on ühesugune nii haigustunnustega kui ka haigustunnusteta isikutel (3). 79 uuringu metanalüüsil saadud tulemuste alusel oletavad autorid, et haigustunnusteta isikute immuunsüsteem suudab viiruse kiiremini neutraliseerida ning need isikud levitavad viirust lühemat aega (3).

Praeguse ajani teadaolevate andmete valguses tuleb COVID-19 ulatusliku leviku ajal ka asümptomaatilisi isikuid vaadelda viiruse levitajatena. Nii nakkuse leviku kui ka nakatumise võimaluse piiramiseks on 3 üldtuntud meedet: sotsiaalne distantseerumine, käte pesemine ning desinfektsioon ja maski kandmine.

Refereeritud

  1. Bi Q, Lessler J, Eckerle I et al. Household Transmission of SARS-COV-2: Insights from a Population-based Serological Survey. medRxiv preprint https://doi.org/10.1101/2020.11.04.20225573
  2. Byambasuren O, Cardona M, Bell K et al. Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: Systematic review and meta-analysis. https://doi.org/10.3138/jammi-2020-0030
  3. Nogrady B. What the data say about asymptomatic COVID infections. Nature News 2020;587:534–5.