Uudised – mai 2022

COVID-19 raske vormi põdemine on kognitiivse võimekuse aspektist võrreldav vananemisega 20 aasta võrra

Aastatel 2020–2022 on avaldatud mitmeid uurimusi kognitiivse võimekuse vähenemisest ja selle pikemaaegsest kestusest COVID-19 põdemise järel. Enamik neist töödest on kirjeldava iseloomuga, häirete täpsema iseloomu kohta on andmeid vähe.

Ühendkuningriigis tehtud uuringus hinnati kognitiivset võimekust COVID-19 tõttu haiglaravi vajanud 46 patsiendil (16 neist oli olnud juhitaval hingamisel) 6–8 kuu möödudes hospitaliseerimisest. Kognitiivse võimekuse hindamiseks kasutati operatsioonisüsteemi Cognitron, hinnates mälu, tähelepanuvõimet ja loogilise mõtlemise võimet. Vaatlusaluste vaimse võimekuse näitajaid võrreldi neile vanuse ja demograafiliste näitajate poolest sarnase kontrollrühmaga – 460 inimest –, kes polnud COVID-19 põdenud. Spetsiaalsete küsimustike abil hinnati vaatlusalustel ka ärevuse, depressiooni ning traumajärgse stressihäire sümptomite esinemist.

Hinnatud vaimse võimekuse näitajad olid poole aasta möödudes haigestumisest COVID-19 põdenutel kontrollrühmaga võrreldes oluliselt halvemad ja otseses seoses haiguse raskusega selle ägedas faasis. Põdenud isikute kognitiivne võimekus oli samal tasemel neist 20 aastat vanemate kontrollrühma näitajatega, nende IQ oli samaealistega võrreldes 10 punkti võrra madalam. Kognitiivse võimekuse vähenemine oli seostatav haiguse ägeda faasi raskusega, mitte põdemise järgse väsimuse, ärevuse, depressiooni või traumaatilise stressihäire ilmingutega.

Kognitiivse võimekuse languse patogenees COVID-19 põdemise järgselt jääb veel ebaselgeks.

 

Refereeritud

Hampshire A, Chatfield DA, MPhil AM et al. Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. EClinicalMedicine 2022;47:101417.

Hampshire A, Menon D. Severe COVID is equivalent to 20 years of ageing – new study. The Conversation 2022, https://theconversation.com/severe-covid-is-equivalent-to-20-years-of-ageing-new-study-182341.