Uudised – mai 2016

Dipeptidüül-peptidaas-4 inhibiitorite kasutamine koos sulfonüüluureatega suurendab hüpoglükeemiariski

Dipeptidüül-peptidaas-4 (DPP-4) inhibiitoreid ja sulfonüüluureaid kasutatakse teist tüüpi diabeedi ravis. DPP-4 inhibiitorid suurendavad insuliini sekretsiooni kaudselt ja sulfonüüluuread otseselt. On näidatud, et kasutades DPP-4 inhibiitoreid koos metformiiniga, patsiendi risk hüpoglükeemia tekkeks ei suurene, kuid kombineerides neid sulfonüüluureaga, on risk olemas.

Süstemaatilise ülevaate ja meta-analüüsi eesmärk oli selgitada välja, kui suur on antud juhul risk hüpoglükeemia tekkeks. Analüüsi kaasati platseebokontrollitud juhuslikustatud uuringud, milles uuriti vähemalt 50 teist tüüpi diabeediga patsienti, keda raviti DPP-4 ihibiitorite ja sulfonüüluureatega.

Kaasati 10 uuringut, milles osales kokku 6546 patsienti (4020 said DPP-inhibiitorit ja sulfonüüluureat, 2526 patsienti platseebot ja sulfonüüluureat). Mõlemat ravimit saavate patsientide grupis, võrreldes vaid sulfonüüluureat saavate grupiga, oli suhteline risk hüpoglükeemiaks 1,52 (95% usaldusvahemik ehk uv 1,29–1,80). Üks hüpoglükeemiaepisood tekkis iga 17 patsiendi kohta (number needed to harm ehk NNH), kes said mõlemat ravimit kuni kuue kuu jooksul (uv 11–30). NNH 6,1–12 kuu jooksul oli 15 (uv 9–26) ja üle ühe aasta puhul 8 (uv 5–15). Subgruppide analüüsimisel leiti, et ei olnud vahet, kas raviks kasutati DPP-4 inhibiitorit suures või väikeses annuses.

Sulfonüüluureat saavate patsientide raviskeemi DPP-4 inhbiitorite lisamisel kasvab risk hüpoglükeemia tekkeks 50% võrra. Seeõttu on oluline DPP-4 inhibiitori lisamisel vähendada sulfonüüluurea doosi ning olla sellise raviskeemi kasutamisel ettevaatlik vanemate inimeste puhul, kes on hüpoglükeemiaepisoodidest eriti ohustatud.

 

Refereeritud

Salvo F, Moore N, Arnaud M, et al. Addition of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors to sulphonylureas and risk of hypoglycaemia: systematic reviewand meta-analysis. BMJ 2016;353:i2231.