Uudised – jaanuar 2016

Erütropoietiin ei paranda raske ajutraumaga haigete ravitulemusi

Erütropoietiin (EPO) on glükoproteiin, mis reguleerib erütropoeesi. Eksperimendis on leitud ka EPO neuroprotektiivne toime hüpoksia korral. Sellekohaste kliiniliste uuringute tulemusi on vähe avaldatud.

Mitme keskuse osavõtul tehtud randomiseeritud uuringus EPO-TBI püüti välja selgitada EPO toimet raske ajutraumaga haigete ravitulemustele. Kokku osales 29 keskust seitsmest riigist. Kaasati 606 raske ajutraumaga haiget, kes võeti uuringusse esimese 24 tunni jooksul pärast traumat. Neist 308 randomiseeriti gruppi, mille liikmetele manustati lisaks konventsionaalsetele ravivõtetele 40 000 RÜ erütropoietiini naha alla kord nädalas kolmel korral. Teise grupi 298 haigele süstiti sama skeemi järgi füsioloogilist lahust. Ravitulemusi hindasid sõltumatud eksperdid 6 kuu möödudes kolme kriteeriumi – surm, vegetatiivne seisund, raske puue – alusel. Ravi oli tulemuslik 44%-l haigetest EPO ja 45%-l haigetest platseebogrupis. EPO grupis suri 11% ja platseebogrupis 16% haigetest, erinevus ei olnud statistiliselt usaldusväärne. Venoosse trombemboolia esinemissagedus oli mõlemas grupis samuti ühesugune.

Uuringust ei ilmnenud EPO soodne toime raske ajutrauma korral.

 

Refereeritud

Nichol A, French G, Little L, et al. Erythropoietin in traumatic brain injury (EPO-TBI): a double-blind randomised controlled trial. Lancet 2015;386:2499–506.