Uudised – juuni 2019

Gabapentiini ja pregabaliini ohtlikud kõrvaltoimed

Gabapentinoide – pregabaliini ja gabapentiini kasutatakse laialdaselt epilepsia ja kroonilise neuropaatilise valu raviks. Euroopas soovitatakse neid tarvitada ka generaliseeritud ärevushäire ja USA-s fibromüalgia raviks. Viimastel kümnenditel on nende ravimite kasutamine järjest enam levinud ja need on maailmas 15 kõige sagedamini tarvitatava ravimi seas. Gabapentinoidide kasutamisega seotud kõrvaltoimete kohta on senini vähe andmeid.

Rootsis 2006.–2013. a tehtud kohortuuringus jälgiti 191 973 täiskasvanud isikut, kellele oli välja kirjutatud kas gabapentiini või pregabaliini. Vaadeldi nende isikute sattumist raviasutusse suitsiidi, narkootikumi üledoosi, liiklusõnnetuse või elukondliku trauma tõttu. Samuti kontrolliti neid ravimeid kasutanud isikute osalemist vägivaldses kuriteos. Eesmärk oli välja selgitada, kas gabapentinoidide kasutamine soodustab selliste käitumishäirete kujunemist, millel oleksid eelkirjeldatud tagajärjed. Vaatlusalustest 120 644 oli kasutanud pregabaliini ja 85 360 gabapentiini. Naised moodustasid 59% uuritutest.

Analüüsil ilmnes, et suitsiidikatse oli teinud või surnud suitsiidi tagajärjel 5,2% vaatlusalustest (riskisuhe (RS) 1,26), 8,9% oli pöördunud narkootikumide tarvitamisega seotud tervisehäirete tõttu (RS 1,24), 6,3% olid liiklusõnnetuse ohvrid (RS 1,3), 36,7% oli pöördunud elukondliku traumaga seotud vigastuste tõttu (RS 1,22). Seotuse tõttu vägivaldse kuriteoga oli arreteeritud 4,2% uuritutest (HS 1,04).

Sagedamini esines kirjeldatud tervisehäireid isikutel, kes tarvitasid pregabaliini. Suitsiidirisk ja narkootikumide tarvitamise risk oli suurim 15–24aastaste uuritute seas.

Rohkete osavõtjatega kohortuuring kinnitas, et gabapentinoidide tarvitamisega võivad kaasneda tõsised käitumishäired. Eriti tuleks silmas pidada, et need ravimid võivad soodustada suitsiidiriski ja narkootikumide kasutamise riski, eriti nooremaealiste isikute seas.

Refereeritud

Molerió Y, Larsson H, D’Onofrio BM, Sharp DJ, Fazel S. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. BMJ 2019;365:i2147.