Uudised – oktoober 2019

Hea kardiovaskulaarne tervis tagab hea kognitiivse võimekuse ja sõltub suures osas lapseeas kinnistunud eluviisist

Ameerika Südameassotsiatsiooni hinnangul iseloomustavad kardiovaskulaarset tervist ja riski 7 modifitseeritavat tegurit: vererõhu-, veresuhkru- ja kolesterooliväärtused, kehamassiindeks, füüsiline aktiivsus, tervislik toitumine ja suitsetamine. Paljudes uuringutes on näidatud, et hea kardiovaskulaarne tervis tagab ka hea ajutervise ja kognitiivse võimekuse. Ei ole ühtseid seisukohti selles, kas ja mil määral on kardiovaskulaarne tervis geneetiliselt determineeritud või peamiselt perekondlikest teguritest määratletud.

USA Atlanta Emory ülikooli teadlased uurisid 272 kaksikupaaril (kõik olid mehed) kardiovaskulaarse tervise ja kognitiivse võimekuse seoseid testide alusel. Monosügootsed kaksikud moodustasid uurimisalustest 61%, uuritute keskmine vanus oli 55 eluaastat. Nii mono- kui disügootsete kaksikupaaride uurimise tulemused näitasid ühesugust seost: paremate kardiovaskulaarse tervise näitajatega isikutel olid paremad kognitiivse võimekuse testide tulemused. Sealjuures olid sama paari kaksikutel − nii monosügootsetel, kel on samasugune geneetiline profiil, kui ka heterosügootsetel, kel geneetiline profiil kattub 50% − ühesugused uuritud näitajate väärtused ja seosed.

Autorid järeldavad, et kardiovaskulaarse tervise modifitseeritavad riskitegurid on suures osas seotud eluviisiga alates varajasest elueast. Meetmed kardiovaskulaarse tervise edendamiseks tagavad ka hea kognitiivse tervise.

Refereeritud

Kulshreshtha A, Goetz M, Alonso A et al. Association between cardiovascular health and cognitive performance: a twins study. J Alzheimer Dis 2019;71:957–968.