Uudised – jaanuar 2023

Infektsiooni tõttu hospitaliseeritutel on hiljem 65% võrra suurem dementsuse risk

USA-s korraldatud prospektiivse kogukonna ateroskleroosi riski uuringu (ARIC) raames selgitati raskekujulise infektsiooni põdemise ja hilisemas elueas dementsuse kujunemise seoseid. Analüüsiti 15 688 isiku andmeid, keda oli jälgitud kuni 32 aastat. Andmed infektsiooni tõttu hospitaliseerimise kohta saadi meditsiinilisest dokumentatsioonist ja andmed vaatlusaluste vaimse tervise kohta koguti telefoniintervjuude, kahel korral tehtud neuropsühhiaatrilise testimise ning haiguslugude abil. Analüüsist jäeti välja isikud, kel dementsus diagnoositi vähem kui 3 aasta möödudes ning enam kui 20 aasta möödudes uuringusse arvamisest.

Kokku hospitaliseeriti infektsiooni raviks 38,2% vaatlusalustest, dementsus diagnoositi 19%-l uuritutest. Infektsiooni tõttu hospitaliseeriti sagedamini vanemaid inimesi ja suitsetajad. Sagedamad põhjused hospitaliseerimiseks olid hingamisteede ja kuseteede infektsioonid, mis moodustasid vastavalt 19% ja 12% kõigist hospitaliseeritutest. Infektsiooni tõttu hospitaliseeritute hulgas oli dementsuse esinemissagedus kõiki infektsiooni lokalisatsioone arvestades 23,6 juhtu 1000 isik-aasta kohta, infektsiooni mittepõdenute hulgas 5,7 juhtu 1000 isik-aasta kohta. Kõige sagedamini registreeriti dementsuse juhtumeid vere ja vereringesüsteemi ning kuseteede infektsioone põdenuil – üle 35 juhu 1000 isik-aasta kohta – ning sagedasti ka hingamisteede ja hospitaalinfektsioonide tõttu haiglaravil viibinutel. Leiti ka seos infektsiooni tõttu hospitaliseerimiste ning APOE-ε4 genotüübi esinemise ja vanuse vahel.

Uuringust ilmneb, et erineva lokalisatsiooniga raskekujulise, haiglaravi vajava infektsiooni põdemine suurendab hilisemas elueas dementsuse kujunemise riski 65% võrra. Sellise seose patogenees ei ole täpselt selge, ilmselt on igasuguse raskelt kulgeva infektsiooni korral tegu ka närvisüsteemi haaratusega põletikulisest protsessist.

Refereeritud

Bohn B, Lutsey PL, Misialek JR, et al. Incidence of Dementia Following Hospitalization With Infection Among Adults in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Cohort. JAMA Netw Open 2023;6:e2250126.