Uudised – november 2015

Kaltsium ja D-vitamiin kolorektaalsete adenoomide ennetuses

Epidemioloogiliste ning prekliiniliste uuringute andmed viitavad sellele, et D-vitamiini suurem tarbimine ning suurem kontsrentratsioon seerumis ning kaltsiumi suurem tarbimine vähendavad kolorektaalse neoplaasia riski. Selle fenomeni uurimiseks korraldati juhuslikustatud topeltpime platseeboga kontrollitud uuring.

Uuringusse kaasati hiljuti adenoomi diagnoosi saanud patsiendid, kellel kolonoskoopia andmetel polnud alles ühtegi polüüpi. 2259 uuritavat jagati juhuslikult 4 rühma: esimene rühm sai igapäevaselt D-vitamiini (1000 rahvusvahelist ühikut), teine rühm sai igapäevaselt kaltsiumkarbonaati (1200 mg), kolmas rühm sai igapäevaselt mõlemat ning neljas mitte kumbagi. 3 kuni 5 aasta pärast tehti uus kolonoskoopia ning hinnati adenoomide taasteket. 43%-l kõikidest uuritavatest tekkis uuringuperioodil uuesti adenoom.

Tulemused näitasid, et D-vitamiini saanud inimeste rühmades oli seerumi D-vitamiini (25-OH) tase 7,83 ng/l võrra kõrgem võrreldes seda mittesaanud rühmadega. Suhteline risk adenoomi uuesti tekkimiseks oli D-vitamiini saanutel võrreldes mittesaanutega 0,99 (95% usaldusvahemik (uv) 0,89–1,09), kaltsiumi saanutel võrreldes mittesaanutega 0,95 (95% usaldusvahemik 0,85–1,06) ning mõlemat preparaati saanutel võrreldes mitte kumbagi saanutega 0,93 (95% uv 0,8–1,08). Tulemused kaugelearenenud adenoomide puhul olid sarnased. Raskeid kõrvaltoimeid esines vähe.

Seega ei vähendanud igapäevane D-vitamiini ja/või kaltsiumi manustamine kolorektaalsete adenoomide järel uute adenoomide tekkevõimalust 3–5aastase perioodi vältel.

 

Refereeritud

Baron JA, Barry EL, Mott LA, et al. A Trial of Calcium and Vitamin D for the Prevention of Colorectal Adenomas. N Engl J Med 2015;373:1519–30.