Uudised – jaanuar 2023

Kardiometaboolsete haiguste ja dementsuse kujunemise riski mõjutavad samad geneetilised tegurid

Stockholmi Karolinska instituudis valminud uuringus selgitati kardiometaboolsete haiguste (2. tüüpi diabeet, kodade virvendusarütmia ja südamepuudulikkus) seoseid dementsuse kujunemisega. Analüüsiti 17 913 Rootsi kaksikute andmepangas registreeritud vaimselt terve 60aastase ja vanema isiku andmeid kardiometaboolsete haiguste (KMH) ja dementsuse esinemise kohta 18aastase jälgimisperioodi vältel. Uuringusse kaasamise hetkel oli 18,5%-l vaatlusalustest diagnoositud üks KMH ja 4,7%-l kaks või enam KMHd (KMH multimorbiidsus). Vaatlusperioodi vältel diagnoositi dementsus 3020 vaatlusalusel.

Tulemuste analüüsil ilmnes, et võrreldes vaatlusalustega, kel ei esinenud KMHd, oli ühe KMHga isikutel üldine dementsuse risk suurem 42% võrra, sealhulgas Alzheimeri tõve risk 26% võrra ning vaskulaarse dementsuse risk 64% võrra. Iga uue KMH vormi lisandumisel suurenes Alzheimeri tõve risk 31% ning vaskulaarse dementsuse risk 78% võrra. Dementsuse risk oli oluliselt suurem vaatlusalustel, kes olid haigestunud KMHsse enne 60. eluaastat, hilisemas elueas KMHsse haigestunutel oli dementsuse risk väiksem.

KMH multimorbiidsusega vaatlusalustel oli võrreldes KMH osas tervete isikutega Alzheimeri tõve risk suurem 50% võrra ja vaskulaarse dementsuse risk pea kaks korda. Kirjeldatud seos oli oluliselt vähem väljendunud monosügootsetel kaksikutel võrreldes disügootsete kaksikutega (ohusuhe HR vastavalt 0,99 ja 1,55). Ühemunakaksikutel, kes on teineteise geneetilised koopiad, oli ühesugune dementsuse risk, sõltumata KMH olemasolust või puudumisest.

Autorid järeldavad, et samad geneetilised tegurid mõjutavad nii dementsuse kui ka KMH riski, vastavate geenide identifitseerimine on järgmiste uuringute eesmärk.

Refereeritud

Dove A, Guo J, Marseglia A, et al. Cardiometabolic multimorbidity and incident dementia: the Swedish twin registry. Eur Heart J ehac744, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac744