Uudised – juuli 2023

Karpaalkanali sündroomiga patsientidel on hilisemas elus suurem risk haigestuda südamepuudulikkusse

Taanis korraldatud ja 2019. aastal avaldatud uuringu andmeil oli karpaalkanali sündroomi (KKS) tõttu opereeritud patsientidel 50% võrra suurem südamepuudulikkuse (SP) risk. Hiljutises Saksamaal tehtud vaatlusuuringus käsitleti KKSi esinemise ja SP kujunemise seoseid enam kui 160 000 patsiendi andmeil.

Retrospektiivselt analüüsiti 1284 Saksamaa üldarsti praksise patsientide andmeid aastatest 2005–2022. Neist 81 889-l eelnevate kardiaalsete häireteta patsiendil oli diagnoositud KKS, kontrollrühma moodustas 81 898 patsienti, kel uuringusse arvamisel ei esinenud KKSi ega SPd. Mõlema rühma vanuseline ja sooline jaotus (keskmine vanus 52,9 aastat, naisi 66,3%), erinevate kardiovaskulaarsete riskitegurite esinemine ning kasutatud ravimite osakaal olid sarnased. Kõiki vaatlusaluseid jälgiti SP kujunemise suhtes 10 aastat.

Jälgimisperioodi vältel diagnoositi SP 8,4%-l KKS- ning 6,2%-l kontrollrühma patsientidest, SP haigestumus KKS-rühmas oli 8,7 juhtu 1000 patsient-aasta kohta ja vastav kontrollrühma näitaja oli 6,1. Seega ilmnes nii meeste kui ka naiste puhul selge positiivne seos KKSi esinemise ja SP kujunemise vahel, sealjuures üle 60aastaste patsientide seas oli KKSiga patsientidel SP risk 50% võrra suurem kui kontrollrühma vaatlusalustel.

Uurides ilmnenud seose põhjuseid, kinnitus transtüretiin amüloidoosi diagnoos 47-l KKS rühma ja 17-l kontrollrühma patsiendil. Amüloidoos on aeglaselt progresseeruv, kudedesse ebanormaalse valgu – amüloidi – ladestumisega seotud haigusseisund. Sagedamini kahjustuvad perifeersed närvid ja süda. Haiguse tegelik levik ei ole teada, kuna amüloidoosi kliiniline diagnoosimine on komplitseeritud ja puuduvad kliinilised markerid. Edasised uuringud kindlasti täpsustavad amüloidoosi võimalikku osa KKSi ja SP vahelistes seostes.

Refereeritud

Luedde M, Schmidt VJ, Gänsbacher- Kunzendorf J, Kostev K. Association between carpal tunnel syndrome and subsequent heart failure among adults in Germany. JAMA Netw Open 2023;6:e232091.