Uudised – märts 2023

Kas D-vitamiini preparaatide kasutamine on tõhus strateegia dementsuse ennetuseks?

On rohkesti andmeid, et D-vitamiini defitsiit soodustab dementsuse arengut. Vähe on aga andmeid selle kohta, kas D-vitamiini preparaatide kasutamine võiks olla tõhus dementsuse ennetuseks.

USA Alzheimeri tõve riikliku koordinatsioonikeskuse andmebaasi põhjal tehtud prospektiivses kohortuuringus jälgiti 10 aasta vältel 12 328 inimest keskmise vanusega 71 aastat. Uuritavatel ei olnud uuringusse kaasamisel kognitiivseid häireid või oli neil kerge kognitiivsete võimete langus. Neist 4637 isikut (37%) kasutas D-vitamiini preparaate. Jälgimisperioodi lõpuks oli 2696 vaatlusalusel kujunenud dementsus, sealjuures 75% neist ei kasutanud D-vitamiini preparaate. Viie aasta vältel ei olnud dementsuse nähte kujunenud 84%-l D-vitamiini kasutajatest, samas neid preparaate mittekasutanute seas oli kognitiivsete häireteta 64%.

Andmete analüüsil, kohandatuna vanuse, soo, haridustaseme, kognitiivsete võimete, depressiooni ja APOE4 geeni kandluse järgi, ilmnes, et D-vitamiini preparaatide kasutajate seas oli 10aastase jälgimisperioodi lõpuks 40% võrra vähem dementsuse juhte kui neid preparaate mittetarvitanute seas (kohandatud riskisuhe 0,6). D-vitamiini kasutamise seos dementsusejuhtude väiksema arvuga ei sõltunud soost, kognitiivsest staatusest uuringusse kaasamisel ega APOE geeni kandlusest, kuid oli tugevamini väljendunud naistel, kognitiivsete häireteta inimestel ja APOE4 geeni kandjatel võrreldes mittekandjatega.

Töös ei kogutud andmeid D-vitamiini taseme kohta veres ega kasutatud D-vitamiini preparaatide annuste kohta. Uuringut kommenteerinud sõltumatute ekspertide hinnangul ei saa esitatud andmete alusel kindlalt väita, et ka normipärase D-vitamiini taseme korral organismis võiks selle vitamiini preparaatide kasutamine pidurdada dementsuse kujunemist. Sellealased uuringud peaksid jätkuma. Kindlasti on vaja korrigeerida D-vitamiini hüpovitaminoosi.

Refereeritud

Ghahremani M, Smith EE, Chen HY, Creese B, Goodarzi Z, Ismail Z. Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status. Alzheimers Dement (Amst) 2023;15:e12404.

Medscape: Vitamin D a Viable Strategy for Dementia Prevention? https://www.medscape.com/viewarticle/989137