Uudised – november 2021

Kas uus ravim molnupiraviir osutub tõhusaks COVID-19-patsientidele?

Farmaatsiafirma Merck teatas 2021. aasta oktoobri algul uue suukaudse viirusevastase ravimi molnupiraviir juhuslikustatud 3. faasi kliinilise uuringu tulemustest COVID-19-haigetel (1).

Ravimit molnupiraviir manustati suu kaudu annuses 1 kapsel korraga 2 korral päevas 5 päeva vältel 385-le COVID-19 kerget või mõõdukat vormi põdenud täiskasvanud patsiendile alates 5. haiguspäevast. Kõikidel patsientidel oli vähemalt üks COVID-19 raske kulu riskitegur: sagedamini diabeet, vanus üle 60 eluaasta, rasvumine, krooniline kardiovaskulaarne haigus jms. Platseeborühma 390 patsiendi haiguse iseloom, riskitegurite profiil ja vanuseline ning sooline koosseis vastas ravirühma patsientide vastavatele näitajatele. Uurimisaluseid jälgiti 29 päeva vältel.

Jälgimisperioodi vältel vajasid haiglaravi 28 ravi- ja 53 platseeborühma patsienti. Suri 8 platseeborühma patsienti, ravirühma patsientide seas surmajuhte ei olnud. Ravikuuri hind on ca 602 eurot.

Kliinilise ravimiuuringu tulemused on julgustavad: kerge ja keskmise raskusega ning vähemalt haiguse raske kulu ühe riskiteguriga patsientide haiglaravi vajadus oli pea poole võrra väiksem kui platseeborühma patsientidel ning ravitute suremus oli oluliselt madalam.

Molnupiraviir kuulub viirusevastaste ravimite – mutageensed ribonukleosiidid – rühma. Ravim ühineb rakku tunginud viiruse RNAga põhjustades selle mutatsiooni, mis seiskab viiruse paljunemise. Osa eksperte on osutanud, et puuduvad kindlad andmed, et molnupiraviir ei võiks põhjustada ka inimese rakkudes RNA mutatsioone ja seega soodustada kasvajate teket või loote arenguhäireid.

Molnupiraviiri kliinilise uuringu esialgseid positiivseid tulemusi arvestades otsustas Euroopa Ravimiamet 25. oktoobril 2021 alustada ravimi kasutuselevõtuks kiirmenetlust, jälgides jooksvalt ravimi toime ja ohutuse kohta esitatavate uuringute andmeid (2). Lõplik otsus langetatakse pärast ravimi tõhusust ja ohutust kinnitavate tõenduspõhiste andmete saamist.

Refereeritud

  1. Lang K. Molnupiravir vs. COVID-19: Will the drug live up to the hype? https://www.medicalnewstoday.com/articles/molnupiravir-vs-covid-19-will-the-drug-live-up-to-the-hype.
  2. COVID-19: EMA starts rolling review of molnupiravir. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-starts-rolling-review-molnupiravir.