Uudised – september 2019

Kõrgenenud vererõhk võib eakatel pidurdada kognitiivsete võimete halvenemist

USA prospektiivse populatsioonipõhise, üle 65aastaste isikute kardiovaskulaarse tervise uuringu (Cardiovasvular Health Study) käigus hinnati nende kognitiivse võimekuse seost arteriaalse hüpertensiooni ja igapäevaelus toimetulekuga.

Vaatluse all oli 2097 üle 75 aasta vanust isikut. Võimekust igapäevaeluga toime tulla ADLi (activity of daily living) skaalale toetudes hindasid uuringualused ise 5 põhikategooria alusel. Vaatlusaluste kognitiivset võimekust hindasid uurijad vaimse seisundi modifitseeritud lühiuuringu (3MSE) põhjal. Arteriaalse vererõhu referentsväärtuseks peeti 140/80 mm Hg. Jälgimisperiood kestis 6 aastat.

Uuritute seas, kel ei olnud ADLi piirangut, aga oli kõrgenenud süstoolne vererõhk, vähenes kognitiivne võimekus 0,15 punkti võrra aastas. Uuritute rühmas, kes hindasid oma ADLi piiratuks, kuid kel oli kõrgenenud süstoolne vererõhk, paranes kognitiivne võimekus 0,30 punkti võrra aastas. Uuritutel, kel diastoolne vererõhk oli üle 80 mm Hg, paranes kõigil kognitiivne võimekus, mõnevõrra enam ADLi piirangutega uuritute rühmas (piirangutega rühmas 0,47 punkti aastas, piiranguteta rühmas 0,18 punkti aastas).

Uuring kinnitab varasemate uuringute järeldusi – nii nagu kõigi haiguste korral, nii ka eakate hüpertensiooniravil tuleb arvestada patsiendi individuaalseid iseärasusi.

 

Refereeritud

Miller LM, Peralta CA, Fitzpatrick AL, et al. The role of functional status on the relationship between blood pressure and cognitive decline: the Cardiovascular Health Study. J Hypertens 2019;37:1790–6.