Uudised – mai 2016

Kroonilise väsimuse sündroomiga haiged käituvad sagedamini suitsidaalselt

Kroonilise väsimuse sündroom on ebaselge etioloogiaga haigus. Seda iseloomustavad krooniline või retsidiveeruv väsimustunne, kontsentratsioonivõime langus, liigesevalud ja palpatoorselt valulikud lümfisõlmed. Neid haigeid uuritakse tavaliselt põhjalikult, kuid orgaanilisi ega psüühikahäireid, millega vaevusi seletada, ei leita. Vähe on andmeid ka nende haigete suremuse kohta.

Suurbritannia teadlased analüüsisid riiklike andmebaaside alusel aastatel 2007–2013 kroonilise väsimuse sündroomiga haigete suremust ja võrdlesid seda riigi üldrahvastiku vastavate andmetega. Arvutati väsimuse sündroomiga haigete standardiseeritud suremusnäitajad: üldine suremus, suremus pahaloomulisse kasvajasse ning suremus suitsiidi tagajärjel.

Võrreldes üldrahvastiku näitajatega oli kroonilise väsimuse sündroomiga haigete üldine suremus ja suremus pahaloomulistesse kasvajatesse samal tasemel. Praktiliselt kuus korda suurem oli aga nende haigete suremus suitsiidi tagajärjel.

Autorite hinnangul tuleb kroonilise väsimuse sündroomiga haigete käsitlemisel enam tähelepanu pöörata nende meeleolu ja ellusuhtumise hindamisele.

 

Refereeritud

Roberts E, Wessely S, Chalder T, Chang CH, Hotopf M. Mortality of people with chronic fatigue syndrome: a retrospective cohort study in England and Wales from the South London and Maudsley NHS- Foundation Trust Biomedical Research Centre (SLAM BRC) Clinical Record Interactive Search (CRIS) Register. Lancet 2016;387:1638–43.