Uudised – veebruar 2021

Kuidas pandeemia mõjutab eri vanuses isikute alkoholitarbimist

Leidub rohkelt andmeid selle kohta, et kriisiolukordades kasvab elanike seas alkoholitarbimine ning sagenevad vaimse tervise häired, ennekõike depressioon ja ärevushäired.

New Yorgi ülikooli rahvatervise kooli teadurid küsitlesid 2020. a märtsis-aprillis Facebooki vahendusel 5850 eri vanuses täiskasvanud isikut, selgitamaks, kuidas on COVID-19 pandeemia ajal muutunud nende alkoholitarbimine ja kas neil on kujunenud vaimse tervise häireid.

Vastanutest 29% oli hakanud varasemast sagedamini ja enam alkoholi tarvitama. Depressioonisümptomeid kurtnud isikutest oli 64% ja ärevushäiretega isikutest 30% hakanud alkoholi enam tarvitama. Depressiooni ja ärevushäireid kurtsid sagedamini üle 40 aasta vanused isikud. Nooremate hulgas esines vaimse tervise häireid harvemini, kuid nad kaldusid sagedamini enam alkoholi tarvitama. Saadud vastustest ilmnes ka, et pandeemia ajal hakkasid rohkem alkoholi tarvitama naised, kõrgemini haritud, töö kaotanud ja linnas elavad isikud.

Autorid osutavad uuringu tulemustele viidates, et pandeemia ajal kujunevad vaimse tervise häired ja liigne alkoholitarbimine sagedamini kesk- ja vanemaealiste hulgas. Seda asjaolu peab pandeemia ajal rahvatervisemeetmete rakendamisel tõsisemalt arvestama.

Refereeritud

Capasso A, Jones AM, Ali SH et al. Increased alcohol use during the COVID-19 pandemic: The effect of mental health and age in a cross-sectional sample of social media users in the U.S. Prevent Med 2021, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106422