Uudised – jaanuar 2021

Mõnd tüüpi antidepressantide kasutamine võib suurendada hemorraagilise insuldi riski

Kirjanduses on andmeid, et antidepressantide kasutamisel võivad tekkida verdumised, sealhulgas hemorraagiline insult (ajusisene verevalum või subarahnoidaalne hemorraagia).

USA-s tehtud uuringus vaadeldi 1,1 miljoni noore või keskeas armeeteenistuse veterani seas andmebaasi põhjal traumaatilise stressihäirega (TSH) patsientidel hemorraagilise insuldi (HI) esinemist ja selle seost erinevate antidepressantide kasutamisega.

Vaadeldud kohordis, keda jälgiti keskmiselt 2,14 aastat, olid enamuses mehed (88%), neist 57% olid suitsetajad ja 26% rasvunud. TSH diagnoositi 28%-l, düslipideemia – 18%-l, arteriaalne hüpertensioon 13%-l vaatlusalustest. Selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI) ordineeriti 37%-le ning selektiivseid noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid 7%-le vaatlusalusele 1,1 miljonist.

HI diagnoositi 507 isikul, neist 48 olid naised, haigestumiskordaja oli seega 1,7/10000. Suurem HI risk ilmnes isikutel, kel oli diagnoositud TSH ja kellele oli ordineeritud SSRI. Isikutel, kel oli ordineeritud SNRI, oli HI risk oluliselt väiksem. Andmete statistilisel analüüsil, pärast demograafiliste ja eluviisi ning psüühilise seisundi andmete välja jätmist, ilmnes, et SSRI kasutamine suurendas HI riski 45% võrra. TSH ning SNRI kasutamine eraldi võetuna HI riski ei mõjutanud. HI riski suurendasid ka arteriaalne hüpertensioon ja alkoholi ning narkootikumide sage tarvitamine.

Autorite hinnangul võib SSRI kasutamine suurendada veritsuse riski serotoniini hüpertensiivse ning antiagregantse toime tõttu. SSRI ordineerimisel tuleb selle toime iseärasusi silmas pidada.

 

Refereritud

Gaffey AE, Rosman L, Burg MM, et al. Posttraumatic stress disorder, antidepressant use, and hemorrhagic stroke in young men and women. Stroke 2021;52:121–9.