Uudised – veebruar 2018

Oomega-3-rasvhapete tarbimine ei mõjuta südame-veresoonkonnahaiguste riski

Pika ahelaga oomega-3-rasvhappeid leidub rohkesti kalades ja teistes mereandides. Enim levinud neist on eikoasapentaeenhape ja dokoasaheksaeenhape. Levinud on arusaam, et neid happeid sisaldavate preparaatide (edaspidi oomega-3-RH) tarbimine vähendab koronaarhaiguse riski.

Ühendkuningriigi uurijad analüüsisid 10 randomiseeritud, platseebokontrollitud uuringu tulemusi, mis käsitlesid oomega-3-RH tarbimise mõju koronaarhaigusse haigestumisele ja suremusele, samuti insulti haigestumisele. Uuringutes osales kokku 77 917 vaatlusalust, keda jälgiti keskmiselt 4,4 aasta vältel. Vaatlusaluste (neist mehi oli 64,4%) keskmine vanus uuringusse kaasamise algul oli 64 eluaastat. Keskmiselt tarbiti oomega-3-rasvhappeid 1g päevas.

Andmete analüüsil ilmnes, et oomega-3-RH tarbimisel ei olnud seost suremusega koronaarhaigusse ega haigestumisega sellesse haigusse, samuti ei ilmnenud seost haigestumisega insulti.

Uuringu tulemused kinnitavad 2016. a Euroopa kardioloogia- ja ateroskleroosiühingu käsitlusjuhendis toodud seisukohti, et oomega3-RH mõju düslipideemia ravis on küsitav. Autorid osutavad siiski sellele, et analüüsitud uuringutes kasutati oomega-3-RH doosis 1g päevas. Küsimus, kas uuritud preparaatide kasutamine suuremates doosides võiks olla mõjus kardiovaskulaarhaiguste riski vähendamises, vajab edasisi uuringuid.

 

Refereeritud

Aung T, Halsey J, Kromhout D, et al. Associations of omega-3 fatty acid supplement use with cardiovascular disease risks: meta-analysis of 10 trials involving 77 917 individuals. JAMA Cardiol 2018. doi: 10.1001/jamacardio.2017.5205.