Uudised – november 2020

Polüpill ja aspiriin kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks preventsiooniks

Uuringutega on näidatud, et düslipideemia, suitsetamine, arteriaalne hüpertensioon, ülekaal, diabeet ja psühhosotsiaalne stress on sagedased, samas ka teatud määral välditavad kardiovaskulaarsed riskitegurid. Kasutusele võetud kombineeritud ravimid – polüpillid – mis sisaldavad statiini ja mitut antihüpertensiivset ravimit, on osutunud tõhusaks soodsa verelipiidide profiili saavutamiseks ja kõrgenenud süstoolse rõhu langetamiseks, seega tõhusaks kardiovaskulaasete haiguste (KV) esmaseks preventsiooniks. Madalas doosis aspiriin on osutunud tõhusaks KV sekundaarseks preventsiooniks, selle efektiivsuse kohta KV primaarseks preventsiooniks on vastukäivad andmed.

Kaheksa Lõuna-Ameerika ja Aasia riigi ning Kanada teadlaste osavõtul korraldatud rahvusvahelises uuringus vaadeldi polüpilli ning aspiriini koosmõju KV esmaseks preventsiooniks keskmise KV riskiga üle 50-aastastel isikutel. Kokku oli vaatluse all 5713 isikut, keda jälgiti keskmiselt 4,6 aasta vältel. Raviks kasutatud polüpill sisaldas 40 mg simvastatiini, 100 mg atenolooli, 25 mg hüdrokloortiasiidi ja 10 mg ramipriili. Polüpilli ning 75 mg aspiriini või platseebot manustati vaatlusalustele üks kord ööpäevas. Ravi tõhususe tulemustena hinnati neil kardiovaskulaarse surma, müokardi infarkti, insuldi, südamepuudulikkuse esinemist, müokardi revaskulariseeriva protseduuri teostamist või südameseiskusejärgset elustamist.

Uuringu peamise järeldusena ilmnes, et vaatlusalustel, kellele manustati polüpilli ja aspiriini, esines 30% võrra vähem eelkirjeldatud kardiovaskulaarseid tüsistusi võrreldes vaatlusaluste grupiga, kes said platseebot. Aspiriin kombinatsioonis polüpilliga osutus mõjusaks keskmise KV riskiga isikutele kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks preventsiooniks.

Refereeritud

Yusuf S, Joseph P, Dans A et al. Polypill with or without aspirin in persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2020, doi: 10.1056/NEJMoa2028220