Uudised – november 2019

Posttraumaatiline stressihäire on kodade fibrillatsiooni kujunemise riskitegur

Posttraumaatiline stressihäire (PTSH) kujuneb sagedasti isikutel, kes on läbi elanud elu ohustava traumaatilise olukorra nagu loodusõnnetus, seksuaalne vägivald, relvastatud kallaletung, viibimine sõjaolukorras jm. PTSH all kannatavatel isikud on ärevad, halvenenud meeleoluga, emotsionaalselt tuimad, neil on vältiv käitumine, nad näevad õudusunenägusid, neid häirivad korduvad kujutluspildid ja mõtted läbielatud sündmustest. Neil tekivad sagedamini igat tüüpi sõltuvushäired. Kirjanduses on andmeid, et ägeda stressi korral võivad äkki tekkida südame rütmihäired, ka kodade fibrillatsioon (KF). Vähe on andmeid kroonilise stressi ja südame rütmihäirete seostest.

USA uurijad jälgisid 1 063 973 aastatel 2001–2014 USA armeeteenistusest vabanenud meest ja naist (keskmine vanus 30 aastat, 88% olid mehed) eesmärgiga selgitada PTSH esinemise seost KFi kujunemisega. Jälgimisperiood kestis keskmiselt 4,8 aastat. Kokku 275 961 (28%) isikul diagnoositi PTSH. Andmete analüüsil, kui olid arvesse võetud teadaolevad KFi riskitegurid (kõrge iga, diabeet, hüpertensioon, uneapnoe jt), ilmnes, et PTSHga isikutel on võrreldes isikutega, kel seda häiret polnud diagnoositud, 13% võrra suurem KFi tekke risk, meestel ja naistel ühesugune. Sealjuures kujunes KF PTSHga patsientidel ka nooremas elueas.

Kuna KF on raske tervisehäire, kinnitab uuring, et PTSHga isikud vajavad põhjalikku tähelepanu ja igakülgset ravi.

 

Refereeritud

Rosman L, Lampert R, Ramsey CM, et al. Posttraumatic stress disorder and risk for early incident atrial fibrillation: a prospective cohort study of 1.1 million young adults. J Am Heart Assoc 2019;8:e013741.