Uudised – august 2015

Ravi digoksiiniga südamepuudulikkuse ja kodade virvendusarütmia puhul suurendab suremusriski

Digoksiini on kliinilises tegevuses ravimina kasutatud üle 200 aasta. Kaks selle põhilist kasutusnäidustust on südamepuudulikkus vasaku vatsakese puudulikkuse korral, ning ka kodade virvendusarütmia korral. Esimese näidustuse kliiniline tõenduspõhisus toetub kolmele uuringule, millest ainult üks on suurem juhuslikustatud platseeboga kontrollitud uuring. Mis puutub teise näidustusse, kodade virvendusarütmiasse, siis selle kohta ei ole tehtud juhuslikustatud uuringuid, millele toetuda, et hinnata digoksiini tõhusust. Vaatamata sellele on digoksiini kasutamine raviks neil näidustustel kirjas hiljuti koostatud ravijuhendis.

On teada, et digoksiinil on kitsas terapeutiline vahemik ning sel on teiste ravimitega olulisi koostoimeid. Seetõttu võib see ravim osutuda kahjulikuks, kui ravimikasutus pole korrektne ning vereseerumis ei kontrollita regulaarselt digoksiini kontsentratsiooni.

Järjestikustes hiljutistes uurimustes on tõsiselt kaheldud digoksiini kasulikkuses, kui see lisatakse südamepuudulikkuse nüüdisaegsele ravile. Mõned uuringud on näidanud kahjulikku toimet, mis on suurendanud suremust.

Selliste vasturääkivuste tõttu tehti süstemaatiline seni avaldatud andmete analüüs, et hinnata selle ravimi tõhusust ja ohutust. Eesmärk oli leida patsiendid, kellele digoksiin tõenäoliselt kasulik ei ole, ja uurida, ega see ei suurenda suremust.

Otsingu tulemusel osutus 1524 uuringust analüüsiks sobivaks ainult 19. Analüüsimisel tulid arvesse 326 426 patsiendi andmed. Digoksiini kasutamine oli seotud suurenenud suhtelise riskiga (riskitiheduste suhe (HR) 1,21; 95% usaldusvahemik (uv) 1,07–1,38; p = 0,01). Võrreldes isikutega, kes ei saanud glükosiide, oli kodade virvendusarütmia diagnoosiga alarühmal, mis koosnes 235 047 patsiendist, digoksiinravipuhune suremuse risk suurenenud 29% (HR 1,29; 95% uv 1,21–1,39). 91 379 südamepuudulikkusega patsiendil oli digoksiiniga seotud suremuse risk suurenenud 14% (HR 1,14; 95% uv 1,06–1,22).

Metaanalüüs kõigi olemasolevate andmeallikate põhjal näitab, et digoksiini kasutamine raviskeemis suurendab suremusriski, seda eriti kodade virvendusarütmiaga patsientidel.

 

ALLIKAS

Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-associated mortality: a systematic review andmeta-analysis of the literature. European Heart Journal 2015, doi:10.1093/eurheartj/ehv143