Uudised – jaanuar 2020

Raviga saavutatav optimaalne LDL-kolesterooli eesmärkväärtus ajuinsuldi sekundaarseks ennetuseks

USA-s korraldatud ajuinsuldi ennetuse uuringus (SPARCL) selgus, et intensiivne statiinravi (atorvastatiini 80 mg päevas) vähendab insulti haigestumise riski keskmiselt 16% võrra ning unearteri stenoosiga haigetel 33% võrra. Seda arvestades on USA südame-ja insuldiassotsiatsioonide koostatud insuldi sekundaarse ennetuse juhendites soovitatud rakendada intensiivset statiinravi. Sealjuures ei ole täpsustatud, millised peaksid olema raviga saavutatud kolesteroolitaseme eesmärkväärtused.

Paralleelselt Prantsusmaal ja Lõuna-Koreas tehtud uuringutes võrreldi vere LDL-kolesterooli väärtuste 1,7 mmol/l ja 2,5 mmol/l mõju ajuinsuldi ja teiste kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetusele. Aastatel 2010–2018 oli vaatluse all kokku 2873 patsienti, kel oli olnud transitoorne aju isheemiline atakk (TIA) või isheemiline insult, millest patsient paranes täielikult või jäi kerge defektseisund, mistõttu patsient vajas mõningat abi toimetulekuks. Uurimisalused võeti vaatluse alla alates 1 kuu mõõdudes haigestumisest, neil mõõdeti vere LDL-kolesterooli taset kahel korral ja nad said statiinravi saavutamaks planeeritud LDL-kolesterooli väärtus veres. Ravi algul oli uurimisalustel LDL-kolesterooli väärtus veres keskmiselt üle referentsväärtuse – 3,5 mmol/l. Ravi tulemust hinnati selle järgi, kas patsientidel aasta möödumisel kordus insult või kujunes mõni muu järgmistest tüsistusest: müokardi infarkt; sümptomaatika, mis nõudis kohest verevoolu taastavat protseduuri koronaararterites või unearterites; kardiovaskulaarne surm.

Tulemuste analüüsil ilmnes, et grupis, kus HDL-kolesterooli väärtuseks saavutati 1,7 mmol/l või vähem, registreeriti eelloetletud tüsistusi 8,5%-l patsientidest, grupis HDL-kolesterooli väärtustega 2,5 mmol/l registreeriti tüsistusi 10,9%-l patsientidest.

Uuring kinnitab intensiivse statiinravi otstarbekust korduva insuldi ja teiste kardiovaskulaarsete tüsistuste sekundaarseks ennetuseks TIA või insulti põdenud patsientidel. Soovituslikuks ravi eesmärkväärtuseks on LDL-kolesterooli väärtus veres vähemalt 1,7 mmol/l.

Refereeritud

Amarenco P, Kim JS, Labreuche J et al. A Comparison of Two LDL Cholesterol Targets after Ischemic Stroke. NEJM 2020;382:9–19.