Uudised – juuli 2019

Regulaarne mitme tunni vältel telesaadete vaatamine soodustab eakatel mäluhäirete kujunemist

Palju on andmeid selle kohta, et lapsed pühendavad päevas liiga palju aega telesaadete vaatamisele, mistõttu häirub nende vaimne ja füüsiline areng. Ühendkuningriigis tehtud uuringust selgus, et päevas liialt pikalt aega televiisori ees viites häirub kognitiivne võimekus ka eakatel.

Aastatel 2008–2009 registreeriti uuringusse 3662 isikut keskmise vanusega 67 eluaastat, kel ei olnud diagnoositud vaimseid häireid. Uuritute seas oli mehi 44%. Kuus aastat hiljem tehti vaatlusalustele mitmesugused kognitiivse võimekuse testid, füüsilise tervise kontroll ja paluti neil kirjeldada oma eluviisi ja harjumusi, sealhulgas telesaadete jälgimisele kuluvat aega.

Andmete analüüsil selgus, et isikutel, kes veetsid televiisori ees regulaarselt üle kolme ja poole tunni päevas, oli oluliselt halvem verbaalne mälu kui neil, kes veetsid televiisori ees vähem aega. Semantilise mälu osas seost telesaadete jälgimisele kuluva ajaga ei ilmnenud. Mälu halvenemine oli seostatav vaid televiisori ees veedetud aja pikkusega päevas ega olnud seostatav ei isiku haridustaseme, füüsilise tervise, füüsilise aktiivsusega ega sotsiaal-majandusliku seisundiga.

Ebaselgeks jäävad mehhanismid, mis põhjusel halveneb verbaalne mälu liiga pikaajalise telesaadete vaatamise järel. Võimalikuks põhjuseks võib olla asjaolu, et telesaadete vaatamine ei nõua aktiivset ajutegevust nagu näiteks lugemine, ristsõnade lahendamine või sotsiaalne suhtlus, mis aitaksid säilitada eakate kognitiivset võimekust.

 

Refereeritud

Francourt D, Steptoe A. Television viewing and cognitive decline in older age: findings from the English Longitudinal Study of Ageing Scientific Report 2019;9:2851.