Uudised – november 2021

Rivaroksabaani kasutamisel on võrreldes teiste otseste suukaudsete antikoagulantidega suurem seedetrakti verejooksu risk

Võrreldes K-vitamiini antagonistidega on otseste suukaudsete antikoagulantide kasutamisel väiksem hemorraagiliste tüsistuste risk. Vähe on andmeid sellest, milline on hemorraagiliste tüsistuste risk otseste suukaudsete antikoagulantide rühma erinevate preparaatide omavahelises võrdluses.

Islandis korraldatud uuringus võrreldi seedetrakti verejooksu kujunemise riski erinevate otseste suukaudsete antikoagulantide kasutajatel. Aastatel 2014–2019 hakkas apiksabaani kasutama 2157, dabigatraani 494 ja rivaroksabaani 3217 patsienti.

Seedetakti verejookse esines kõige sagedamini rivaroksabaani kasutajatel – keskmiselt 3,2 juhtu 100 isik-aasta kohta – ja kõige harvemini apiksabaani kasutajatel – keskmiselt 2,5 juhtu 100 isik-aasta kohta. Dabigatraani kasutajate hulk oli suhteliselt väike ja seedetrakti verejooksude esinemissageduse keskmine näitaja oli väiksem kui rivaroksabaani kasutajatel. Kodade fibrillatsiooniga patsientide andmete analüüsil ilmnes, et seedetrakti verejooksu risk oli võrreldes teiste otseste suukaudsete antikoagulantidega suurim rivaroksabaani kasutamisel ning väikseim apiksabaani kasutamisel.

Refereeritud

Ingason AB, Hreinsson JP, Ágústsson AS et al. Rivaroxaban is associated with higher rates of gastrointestinal bleeding than other direct oral anticoagulants. Ann Intern Med 2021;147:1493–502.