Uudised – august 2015

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid fibromüalgia ravis

Fibromüalgia on krooniline seisund, millel on biopsühhosotsiaalne taust. Fibromüalgiat iseloomustavad kroonilised lihase-liigesevalud, uneprobleemid, kognitiivne düsfunktsioon ja väsimus. Patsiendid kaebavad tihti kehva elukvaliteeti. Kahjuks ei ole selle seisundi puhul olemas spetsiifilist ravi, vaid ravitakse valu ning muid sümptomeid.

2015. aastal ilmunud süstemaatilises ülevaates hinnati selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (selective serotonin reuptake inhibitors ehk SSRI-d) kasutamist fibromüalgia ravis. Kasutati Cochrane’i kontrollitud uuringute registrit, Medline’i (01.01.1996–30.06.2014) ja Embase’i (01.01.1946–30.06.2014). Töösse kaasati kõik juhuslikustatud ja topeltpimedad uuringud, mis olid tehtud täiskasvanutel ja mis kajastasid SSRI-de kasutamist fibromüalgia ravis.

Tõendusmaterjali kvaliteet oli kõikide tulemuste puhul kehv, paljudes uuringutes oli väga vähe katsealuseid. Analüüsi kaasati 7 platseeboga kontrollitud uuringut, mille keskmine pikkus oli 8 nädalat ning mis sisaldasid kokku 383 katsealust.

Valu vähenemist (vähemalt 30%) esines SSRI-d saanud patsientide rühmas 10% rohkem: see vähenes 32,6% SSRI-d saanud patsientide rühmas ja 22,8% platseebogrupis. Väsimuse ja uneprobleemide vähenemine ei olnud SSRI-d saanud patsientide rühmas võrreldes platseebot saanutega ei statistiliselt ega kliiniliselt oluline. SSRI-d saanud patsientidel vähenes võrreldes platseebot saanutega depressioon suuremal määral (standarditud keskmine erinevus –0,39; 95% usaldusvahemik –0,65 kuni –0,14).

Raskete kõrvaltoimete esinemine ei olnud kummaski rühmas ei statistiliselt ega kliiniliselt oluline (3,6% SSRI-rühmas ja 4,8% platseebogrupis).

Kokkuvõttes pole kindlat tõestust, et SSRI-d oleksid platseebost paremad fibromüalgia põhiliste sümptomite ravis. Küll aga võiks kaaluda SSRI-de kasutamist fibromüalgiaga patsientidel, kellel esineb depressioon.

Allikas

Walitt B, Urrutia G, Nishishinya MB, Cantrell SE, Häuser W. Selective serotonin reuptake inhibitors for fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2015;6:CD011735.