Uudised – mai 2019

Statiinide kasutamine suurendab diabeedi kujunemise riski

Uuringutega on kinnitatud, et hüperkolesteroleemia on ateroskleroosi ja kardiovaskulaarsete häirete kujunemise oluline riskitegur. Statiinid on laialdaselt kasutusel vere kolesteroolisisalduse langetamiseks kardiovaskulaarsete häirete esmaseks ja sekundaarseks preventsiooniks. Vähe on andmeid statiinraviga kaasnevate ohtude kohta.

Lõuna-Korea uurijad analüüsisid riikliku haiguste andmebaasi andmeil kardiovaskulaarsete häirete primaarseks preventsiooniks rakendatud statiinravi ja 2. tüübi diabeedi kujunemise seoseid. Analüüsiti 2 162 119 üle 40-aastase isiku andmeid, kel oli vere kolesteroolitase üle 240 mg/dl (üle 6,2 mmol/l) ja kellel ei olnud anamneesis kardiovaskulaarsete häirete episoode ega diabeeti.

Andmete analüüsil ilmnes, et keskmiselt 4-aastase jälgimisperioodi vältel statiine kasutanud isikutel kujunes diabeet ligi 2 korda sagedamini kui neil, kes statiine ei kasutanud (statiine kasutanutel 13,4 diabeedijuhtu 1000 isik-aasta kohta versus 6,9 juhtu 1000 isik-aasta kohta neil, kes statiine ei kasutanud). Diabeedi kujunemise risk sõltus otseselt statiinide kasutamise kestusest ja ravimi doosidest ega olnud seoses isiku vanuse või sooga. Samuti ei sõltunud diabeedirisk teiste tuntud diabeedi riskitegurite olemasolust või puudumisest ega kasutatud preparaadi tüübist.

Autorite hinnangul tuleks hüperkolesteroleemiaga isikutele statiinravi ordineerimisel esmase preventsiooni eesmärgil arvestada isiku üldist kardiovaskularset riski ja kaaluda statiinravi oletatava kahju ja kasu suhet.

 

Refereeritud

Ko MJ, Jo AJ, Kim YJ et al. Time- and dose-dependent association of statin use with risk of clinically relevant new-onset diabetes mellitus in primary prevention: a nationwide observational cohort study. J Am Hearth Assoc 2019;8:e011320.