Uudised – september 2022

Statiinravi kardiovaskulaarset süsteemi kaitsev toime ületab raviga kaasneva lihasevalu ja -nõrkuse kujunemise riski

Statiinravi on laialdaselt kasutusel kardiovaskulaarhaiguste esmases ja teiseses ennetuses. Raviga kaasneva lihasevalu ja -nõrkuse esinemissageduse kohta on vastakaid seisukohti. Ühendkuningriigi Oxfordi uurijate rühm tegi seni avaldatud statiinravi ja lihassümptomite seoseid käsitlevate uurimuste metaanalüüsi.

Analüüsiti topeltpimendamisega ja platseeboga kontrollitud juhuslikustatud uuringute andmeid. 19 uuringus oli kokku 123 940 osalejale määratud statiini tavaannuses ning neljas 30 940 osavõtjaga uuringus rakendatud statiinravi suurtes doosides. Jälgimisperiood neis uuringutes oli keskmiselt 4,3 aastat.

Tavaannuses statiiniga ravitutest esines kerge või mõõdukas lihasevalu või -nõrkus 27,7%-l, platseeboga ravitutest 26,6%-l (esinemissageduse suhtarv 1,03). Esimesel aastal pärast ravi algust oli lihasevaevuste esinemise absoluutne sagedus 11 juhtu 1000 isikaasta kohta, seega kurtis 1 patsient 15st statiinraviga seonduvat lihasevalu või -nõrkust. Järgmistel aastatel püsis see suhe muutusteta. Patsiendid, kes said statiinravi suurtes doosides (näiteks atorvastatiini 40–80 mg päevas), kurtsid lihasevaevusi mõnevõrra sagedamini kui tavaannustega ravitud patsiendid, platseeboga võrreldes oli esinemissageduse suhe 1,08 ja see näitaja süvenes mõnevõrra pärast esimest raviaastat. Kreatiinkinaasi väärtused veres suurenesid statiinravi ajal ebaoluliselt – keskmiselt 0,02 korda.

Analüüsist ilmneb, et statiinraviga seonduvalt sagenevad enamasti kerged lihasevalud. Enamikul juhtudest (90%) ei ole see seotud statiinide toimega. Võrreldes statiinravi soodsa toimega kardiovaskulaarsele süsteemile on statiinraviga seonduv lihasevaevuste kujunemise risk ebaoluline. Statiinravi määrates on vaja patsiente teavitada lihasevaevuste tekke võimalustest ja nende tähendusest.

Refereeritud

Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. Lancet 2022;400:832–45.