Uudised – veebruar 2017

Tiasiid-diureetikumid vähendavad arteriaalse hüpertensiooniga eakatel ka luumurruriski

Esinduslikus prospektiivses platseebokontrollitud rahvusvahelises uuringus (ALLHAT) püüti välja selgitada erinevate antihüpertensiivse toimega ravimite mõju kardiovaskulaarsete tüsistuste ärahoidmisel 1. ja 2. astme arteriaalse hüpertensiooniga haigetel vanuses 55 eluaastat ja enam.

Uuringu andmete järelanalüüsis hinnati erinevate antihüpertensiivsete ravimite mõju luumurruriskile hüpertensiooniga isikutel vanuses üle 70 eluaasta. Vaatluse all oli 22 180 isikut, jälgimisperiood oli 5 aastat. Haigetel, keda raviti tiasiid-diureetikumidega (12,5–25,0 mg päevas) oli 21% võrra väiksem reieluu- ja vaagnamurru risk võrreldes nendega, keda raviti angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega (lisinopriil) või kaltsiumikanali blokaatoritega (amlodipiin).

ALLHAT põhiuuringu ja järgnenud järeluuringu andmeil on ravi tiasiid-diureetikumidega kas monoravina või kombinatsioonis teiste antihüpertensiivste ravimitega mõjus nii kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamiseks kui ka luumurruriski vähendamiseks arteriaalse hüpertensiooniga haigetel.

 

Refereeritud

Slomski A. Clinical trials Update. Thiazide diuretics protect bones as well as heart. JAMA 2017;317: 351.