Uudised – aprill 2021

Tinnitusel võib olla seos erektsioonihäiretega

Paljud varasemad uuringud viitavad seksuaalprobleemide suuremale levikule tinnitusega patsientide seas. Taiwani Taipei ülikooli teadlased püstitasid hüpoteesi, et tinnitusel võib olla seos erektsioonihäiretega, ja korraldasid uuringu nende seisundite seotuse uurimiseks, kasutades üleriigilist rahvastikupõhist andmebaasi.

Taiwani riiklikust tervisekindlustuse andmekogust saadi 19 193 erektsioonihäiretega (EH) ja 19 329 kalduvusskooriga sobitatud juhtkontrolluuringu meetodil leitud erektsioonihäireteta (kontrollrühm) patsiendi andmed. EH-ga patsientidel võeti juhu indekskuupäevaks erektsioonihäire diagnoosi esmase kinnitamise kuupäev. Erektsioonihäireteta kontrollisikutel oli selleks suvalisel põhjusel esimese ambulatoorse pöördumise kuupäev sobitatud EH juhu, kelle kontrolliks nad olid, indeksaastal.

Valimi 38 658-st patsiendist 1247 (3,23%) oli aasta jooksul enne indekskuupäeva saanud tinnituse diagnoosi: 792 (4,10%) EH juhtudest ja 455 (2,35%) kontrollisikutest. Kasutades mitmekordset logistilist regressioonianalüüsi leiti, et erektsioonihäirete juhtudel oli varasem tinnituse diagnoos võrreldes kontrollisikutega tõenäolisem (šansside suhe, odds ratio, OR 1,772; 95% usaldusvahemik (uv) 1,577–1,992; p < 0,001). Korrigeerides andmeid kaasuvate haiguste ja sotsiaal-majanduslike tegurite mõju arvestades, kinnitas lõpptulemus, et erektsioonihäirete juhtudel oli eelnev tinnituse diagnoos tõenäolisem kui kontrollrühmas (OR 1,779, 95% uv 1,582–2,001, p < 0,001 ).

Erektsioonihäirete ja tinnituse vahelist seost ei ole varem kirjeldatud. Nii tinnitust kui ka erektsioonihäireid võivad põhjustada somaatilised tegurid (nt kardiovaskulaarsed seisundid, diabeet), aga ka psühholoogilised tegurid (meeleoluhäired, ärevus, suhteprobleemid). Tinnitusega patsientide puhul peab silmas pidama neil erektsioonihäirete kujunemise võimalust.

 

Refereeritud

Cheng YF, Xirasagar S, Kuo NW et al. Association of erectile dysfunction with tinnitus: a nationwide population-based study Sci Rep 2021;11:6982.