Uudised – veebruar 2021

Vaimne heaolu tagab parema kardiovaskulaarse ja üldise tervise

Ameerika Südameassotsiatsioon (American Heart Association, AHA) avaldas 2021. a jaanuari lõpul teaduslikult põhjendatud seisukohad vaimse tervise ja heaolu seostest kardiovaskulaarsete haiguste kulus ja ennetuses. Seisukohad välja töötanud töögrupp toetus rahvusvahelistes ajakirjades avaldatud 128 publikatsiooni analüüsile. Autorite hinnangul ei mõisteta vaimse heaolu all vaid vaimse haiguse puudumist, see on aktiivne protsess tagamaks tervemat, õnnelikumat ja sisukamat elu ja vältimaks vaimse tervise häirete negatiivset mõju elule ja tervisele.

Sissejuhatuses märgitakse, et kliiniline meditsiin suudab edukamalt ravida haigusi kui haiget inimest. Tähelepanu fookus on suunatud enamasti spetsiifilisele füüsilise tervise häirele, vähem pööratakse tähelepanu patsiendile kui tervikule, ka tema vaimsele tervisele ja heaolule. Tänapäeval on rohkelt kogunenud andmeid vaimse tervise häirete mõjust südamehaiguste kulule ja nende häirete kujunemisele.

Vaimse tervise ja heaolu häired: depressioon, ärevushäired, stressiolukorrad (ka tööstress), traumaatiline stressihäire, sotsiaalne isolatsioon ja üksildus, pessimism, viha ja sõjakus, mõjutavad kardiovaskulaarse süsteemi funktsiooni ja erinevate kardiovaskulaarsete haiguste kulgu, kardiovaskulaarset ja üldist suremust. Näiteks on paljudes uuringutes näidatud, et depressioon suurendab insuldiriski, rasvumist, diabeedi- ja hüpertensiooniriski, samuti on ärevushäiretega patsientidel sagedamini müokardi infarkti ja teisi kardiovaskulaarseid tüsistusi.

Uuringutega on tõestatud ka, et positiivsed psühholoogilised tegurid mõjuvad soodsalt kardiovaskulaarsele ja üldisele tervisele. Soodsad psühholoogilised tegurid: optimism, elu eesmärgi tunnetus, õnnetunne, meeletäius – ärksameelsus (ingl mindfulness), elurõõm, psühholoogiline heaolu, vähendavad kardiovaskulaarsete tüsistuste, ebatervislike harjumuste ja eluviisi esinemissagedust, seega ka kardiovaskulaarset ja üldist suremust.

Autorid rõhutavad vajadust rakendada laialdasemalt efektiivseid psühholoogilist tervist edendavaid programme: psühhoteraapia, stressi maandav teraapia, kognitiiv-käitumisteraapia ja meditatsioon.

Refereeritud

Levine GN, Cohen BE, Commodore-Mensah Y et al. Psychological Health, Well-Being, and the Mind-Heart-Body Connection: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2021. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000947