Uudised – november 2019

Varakult alustatud ravi traneksaamhappega parandab ajutraumaga haigete prognoosi

Hinnanguliselt saab igal aastal ajutrauma umbes 60 miljonit inimest maailmas ja see arv kasvab. Peale vahetult traumast tingitud ajukoe kahjustuse raskuse mõjutab nende haigete prognoosi intrakraniaalsete verevalumite tekke võimalus esimestel traumajärgsetel päevadel. Üldtuntud arusaamade kohaselt on ajutraumaga haigete ravis oluline kontrollida intrakraniaalste verevalumite teket ning ära hoida arteriaalne hüpotoonia ja hüpokseemia.

Esinduslikus rahvusvahelises 29 riigi 175 haigla osavõtul tehtud randomiseeritud platseebokontrollitud uuringus analüüsiti, kuidas ajutrauma ägedas perioodis alustatud ravi antifibrinolüütilise toimega ravimi traneksaamhappega mõjutab nende haigete prognoosi.Vaatluse all oli 12 737 ajutraumaga haiget, kel esimese 3 tunni möödudes traumast oli Glasgow kooma skoor (GKS) 12 punkti või vähem või kel KT-uuringul tuvastati intrakraniaalne verdumine. Neist 50,3% said pärast randomiseerimist raviks 1 g traneksaamhapet veenisisesi ja seda doosi korrati 8 tunni möödudes, ülejäänud haiged moodustasid platseebogrupi.

Andmete analüüsil ilmnes, et esimese 3 tunni jooksul traneksaamravi saanud patsientidest suri 1 kuu jooksul pärast traumat 18,5%, platseebogrupi patsientidest – 19,8%. Kui ravitud haigete grupist arvati välja üliraske ajutraumaga patsiendid (GKS 3 või vähem), oli esimese 3 tunni jooksul raviga alustatud haigete grupis suremus 12,5%, platseebogrupis – 14%. Platseeboga võrreldes hiljem kui 3 tunni jooksul alustatud ravi traneksaamhappega haigete prognoosi ei mõjutanud. Isheemilisi tüsistusi veresoonte oklusioonist esines mõlemas vaatlusaluste grupis harva ja ühesuguse sagedusega (riskisuhe 0,98).

Autorid järeldavad, et võimalikult varakult alustatud ravi traneksaamhappega vähendab kerge ja mõõduka raskusega ajutraumaga haigetel intrakraniaalsete verdumiste riski ja parandab haiguse prognoosi.

Refereeritud

CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2019;394:1713–1723.

Cap AP. CRASH-3: a win for patients with traumatic head injury. Lancet 2019;394:167–168.